Afdeling welzijn en lokale economie

De afdeling welzijn en lokale economie schraagt samen met het OCMW het lokaal sociaal beleid in de gemeente.  De nieuwe beleids- en beheerscyclus maakt een integrale aanpak van lokale beleidsplanning mogelijk. Integrale beleidsplanning biedt mogelijkheden om diverse lokaal relevante en maatschappelijke thema’s sterker te verankeren in het algemeen gemeentelijk beleid en dienstverlening. Het gezamenlijk doorlopen planningsproces zal de samenwerking tussen de diverse beleidsdomeinen, afdelingen en diensten sterk bevorderen. Hierdoor worden verschillende beleidsdomeinen met elkaar verbonden, zullen toekomstige beleidsbeslissingen horizontaal door het beleidsplan snijden, zal de kans op verkokerde beslissingen afnemen en zal de aansluiting op de lokale realiteit sterker worden.

Het planlastendecreet en de aanpassing van de sectorale decreten liet ons toe om op dit ene, integrale planningsproces in te zetten. Voor de diverse sectoren werd ingetekend op de Vlaamse beleidsprioriteiten. 

De permanente aandacht vanuit de afdeling welzijn en lokale economie voor diverse doelgroepen als jongeren, senioren, etnisch-culturele minderheden, kansarmen, bedrijven, scholen en wijken wordt permanent aangevuld met vernieuwende projectwerking vanuit diverse thematische invalshoeken: werkloosheid, (drug)preventie, Europese (uitwisselings)programma’s, ontwikkelingssamenwerking, (kinder)armoede …  

De afdeling welzijn en lokale economie heeft een aanbod naar

  • Jongeren
  • Senioren
  • Lokale economie
  • Diversiteit
  • Europa
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Onderwijs flankerende initiatieven
  • Wijken
  • Preventie

Gezien het voeren van een lokaal sociaal beleid de verantwoordelijkheid is van gemeente- en OCMW bestuur wordt jaarlijks een gezamenlijke omgevingsanalyse welzijn opgemaakt en functionele taak- en verdeling afgesproken.

Om de afstemming en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het lokaal sociaal beleid structureel te verankeren zijn in beide beleidsplannen (gemeente en OCMW) ook gemeenschappelijke doelstellingen opgenomen.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden
E-loket »

Meer info