Gemeente en OCMW op weg naar één geheel…

In de loop van deze maand gaan de gemeenteraad en de OCMW-raad een beslissing nemen over de vernieuwde visienota en over de samenwerking op vlak van ICT en financiën. Dit houdt in dat beide besturen zich ertoe verbinden om vanaf de nieuwe bestuursperiode maximaal in te zetten op een ééngemaakte en/of samenvallende politieke aansturing.

De Vlaamse regering wil dat gemeenten en OCMW’s zich tegen 2019 maximaal omvormen tot één bestuur. De wetgeving hieromtrent zal midden volgend jaar van kracht gaan. Het nieuwe lokale bestuur bestaat dan uit twee rechtspersonen waarvan de praktische werking en organisatie samenvallen.

In Heusden-Zolder hebben de gemeenteraad en de OCMW-raad al in 2013 een duidelijk engagement uitgesproken om beide besturen maximaal te laten samengaan. Hierin wordt het engagement aangegaan om de krachten te bundelen en fasegewijs over te gaan tot het samensmelten met als doel:

  • eenheid van politieke aansturing;
  • eenheid van visie;
  • één organisatie met eenheid van leiding;
  • eenheid van huisvesting.

Om dit te realiseren werd vorig jaar een kerngroep opgericht met vertegenwoordigers van beide besturen. Deze kerngroep is van oordeel dat we niet moeten wachten tot de wetgever ons verplicht om samen te gaan, maar dat elke kans, elke opportuniteit nu reeds moet aangegrepen worden.

In de loop van deze maand gaan de gemeenteraad en de OCMW-raad een beslissing nemen over de vernieuwde visienota en over de samenwerking op vlak van ICT en financiën.

De nieuwe visienota

De visienota van 2013 is opgefrist en geactualiseerd.

In deze nota werden de principes van eenheid van politieke aansturing, van visie, van organisatie en van huisvesting opnieuw bevestigd.

Dit houdt in dat beide besturen zich ertoe verbinden om vanaf de nieuwe bestuursperiode maximaal in te zetten op een ééngemaakte en/of samenvallende politieke aansturing.

Er zal werk gemaakt worden van een organisatiestructuur die oog heeft voor de noden van de bevolking en die mee evolueert met maatschappelijke tendensen. Veel aandacht zal gaan naar e-government, zonder de aandacht voor de maatschappelijk zwakkeren te verminderen.

De ééngemaakte organisatie zal worden aangestuurd door een gemeenschappelijke leiding.

De visienota gaat ervan uit dat een gezamenlijke huisvesting de beste optie is om het ééngemaakte lokale bestuur in de toekomst te laten functioneren en vraagt dat de besturen zich engageren om hierop vanaf 2019 in te zetten. Tussentijds zal bekeken worden welke tijdelijke herhuisvestingen nodig zijn.

Een gemeenschappelijk ICT-beleid

Op het vlak van ICT is er al geruime tijd een zeer goed lopende samenwerking tussen gemeente en OCMW. Door het ontwikkelen van een gemeenschappelijk ICT-beleid en het beheren van een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur willen we maximaal een klantgerichte dienstverlening aan de bevolking garanderen en efficiënte en personeelsgerichte werkomstandigheden creëren.

Om deze samenwerking officieel te maken, wordt nu een beheersovereenkomst aan de gemeenteraad en de OCMW-raad voorgelegd. 

Eén financieel beheerder voor beide besturen

Na de oppensioenstelling in 2015 van de gemeentelijke financieel beheerder, is de procedure gestart voor de invulling van de functie.

Bij het uitwerken van de visienota zijn gemeente en OCMW tot de overtuiging gekomen dat er niet langer gewacht moet worden om de twee rechtspersonen binnen de ééngemaakte organisatie te laten aansturen door gemeenschappelijke decretale graden.

Vandaar dat aan beide besturen een beheersovereenkomst wordt voorgelegd om de gemeenschappelijke invulling van de functie van financieel beheerder voor gemeente en OCMW te laten uitvoeren door de financieel beheerder van het OCMW.

Het is de bedoeling dat de functie van gemeentelijk financieel beheerder vanaf 01.03.2017 wordt opgenomen door de financieel beheerder van het OCMW en vanaf dan zullen beide financiële diensten actief zijn vanuit het gemeentehuis. Tegen 01.01.2018 zullen zij samensmelten tot één financiële dienst.

En verder …

Dit zijn maar de eerste stappen in het hele integratieproces. De voorbereidingen en de verdere, concrete uitwerking van de principes uit de visienota lopen de volgende jaren door.

Dichterbij de burger, daar draait het om

Eén aanspreekpunt, één strategische visie van gemeente en OCMW, op termijn één loket waartoe de klant zich kan richten, maakt de drempel naar het lokaal bestuur kleiner.

Zo komen gemeente en OCMW nog dichter bij de burger te staan. En daar doen we het voor!

Datum van het bericht: dinsdag 06 december 2016
alle nieuws »

Praktisch

Algemene leiding

tel. 011 80 82 54
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden