Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Een eigen huis bouwen (grote weergave)

Stap 1: Je kan je bouwproject voorbespreken

Indien je een concreet project hebt, en je wilt weten of dit kans maakt om gerealiseerd te worden, kan je een afspraak maken met de bevoegde ambtenaar. Je vraagt een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening. Binnen de 14 dagen zal je dan worden ontvangen door de verantwoordelijke die je dossier verder zal behandelen. Een voorbespreking verhoogt de kansen op een vlotte vergunningsprocedure. Om absolute zekerheid te hebben dat je dossier daadwerkelijk zal worden vergund, kan je vooraf een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo'n attest blijft 2 jaar geldig.

Stap 2: Je stelt je dossier samen

Afhankelijk van de omvang en de ligging van je project kan je aanvraag een andere weg volgen. Voor het grootste deel van de bouwprojecten heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, voor een aantal zaken volstaat ,vanaf 01/12/2010, een melding en voor sommige dingen moet je zelfs geen vergunning aanvragen. Je maakt  eerst een afspraak met  de dienst Ruimtelijke Ordening, hier kan je ook formulieren krijgen en voorbeeldjes aan de hand waarvan je jouw dossier kan samenstellen.

Stap 3: Je dient je dossier in

Je kan je dossier afgeven aan het loket ruimtelijke ordening. De loketmedewerker geeft je onmiddellijk een ontvangstbewijs, na een kleine controle van je dossier, vergeet niet je rijksregisternummer op je aanvraagformulier te noteren. Dit bewijs geldt als startdatum van de procedure.Je kan het dossier ook aangetekend opsturen. De postdatum is dan de startdatum van de procedure.

Stap 4: Is je dossier volledig?

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar kijkt na of de aanvraag volledig is. Wanneer de aanvraag onvolledig is wordt de vergunningsprocedure stopgezet: de stedenbouwkundige ambtenaar deelt je dit per brief mee. Wanneer de aanvraag volledig is stuurt de stedenbouwkundig ambtenaar je een volledigheidsbewijs. Dit bewijs vermeldt ook of er een openbaar onderzoek vereist is.

Stap 5: Onderzoek van je dossier

De stedenbouwkundige ambtenaar

  • vraagt de nodige adviezen,
  • zorgt dat het openbaar onderzoek - indien dit nodig is - correct verloopt geeft een stedenbouwkundig advies aan het schepencollege (in het stedenbouwkundig verslag),
  • vraagt het schepencollege een beslissing te nemen in het dossier.

Stap 6: Het schepencollege neemt een beslissing

Het schepencollege beoordeelt de aanvraag en verleent of weigert de stedenbouwkundige vergunning. Je ontvangt een aangetekende brief over deze beslissing. Als je de vergunning krijgt, moet het bijgevoegd bericht onmiddellijk worden aangeplakt aan de straatkant van het bouwperceel. Dit is verplicht, zelfs al begin je niet onmiddellijk met de werken. Als je een weigering krijgt, kan je beroep aantekenen. Je stuurt hiervoor gelijktijdig een aangetekende brief aan het schepencollege en naar de deputatie van de provincie Limburg. Dit moet binnen de 30 dagen gebeuren, na datum van verzending van de weigering. Ontvang je niet tijdig een beslissing (binnen de 105 dagen), dan is dit een stilzwijgende weigering. De ambtenaar zal je dat met een aangetekende brief melden. Ook in dat geval kan je beroepaantekenen zoals hierboven vermeld.

Stap 7: Wanneer mag je beginnen?

Hou er rekening mee dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een derde of een adviesinstantie (geen stadsdienst) die een advies uitbracht in het dossier, een  beroep kan aantekenen bij de deputatie tegen jouw vergunning. Als je binnen de 35 dagen na ontvangst van de vergunning geen melding van een beroep hebt ontvangen, dan is de vergunning uitvoerbaar. Je moet wel vooraf met een aangetekende brief de aanvangsdatum meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. De vergunning en goedgekeurde plannen moeten tijdens de uitvoering op het terrein aanwezig zijn. De aanvraagprocedure (stappen 5,6,7) verloopt binnen een dwingende termijn van 105 dagen.  

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info