Verbeterings- en aanpassingspremies Vlaams gewest

Verbeteringspremie

Het Vlaams Gewest geeft een verbeteringspremie wanneer je werken uitvoert aan ramen, deuren, dak, installeren van badkamer en WC, vernieuwen van elektrische installatie.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor het inkomen, de woning en de facturen: Inkomen Voor aanvragen in 2015 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 29.030 euro (+ 1.510 euro extra per persoon ten laste).
Het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont bedraagt 58.050 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).
Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2015 is dus het belastbaar inkomen van 2012 van tel.
De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.
Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

De woning

 De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).Voor de ouderdom van de woning gaat men uit van de datum van de eerste bewoning zoals opgetekend in het bevolkingsregister van de gemeente.

De facturen

 De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar.Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. De facturen die u voor die werken voorlegt, moeten (inclusief btw) minstens het dubbele bedragen van dit bedrag. De vaste premiebedragen per bouwonderdeel vindt u hier. Voorbeeld: voor dakwerken bedraagt de premie 1.250 euro. Hiervoor moet u dus facturen voor minstens 2.500 euro voorleggen.Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Aantal aanvragen

Binnen een periode van 10 jaar kunt u maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde onderdeel.

Meer info

Stel je vraag aan de overheid! Bel gratis naar de Vlaamse Infolijn, 1700 of surf naar www.wonen.vlaanderen.be.

 

Aanpassingspremie voor  bejaarden

 De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van een woning. 

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en voor minstens negen jaar een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor .

De aanvrager moet niet noodzakelijk bejaard zijn: u kunt ook de aanvraag indienen voor een bejaarde persoon die bij u inwoont.

De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking. Gehandicapten onder de 65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorwaarden van de Vlaamse aanpassingspremie 

Leeftijd

De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.

 
Inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 29.030 euro.  Dit maximum mag worden verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste .
De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2015 telt dus het belastbaar inkomen van 2012. 


De woning

De woning is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd, en ligt in het Vlaamse Gewest.
 

De facturen

De verbeteringspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
Er moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorgelegd worden.

 

Meer info

Stel je vraag aan de Vlaamse overheid:

En op de website http://www.bouwenenwonen.be/premiezoeker kan je uitzoeken voor welke premies je in aanmerking komt.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info