Huwelijk

huwelijk (grote weergave)

De aangifte van een huwelijk gebeurt:

 • op de dienst bevolking van de gemeente waar het huwelijk voltrokken zal worden en waar minstens één van de huwelijkskandidaten ingeschreven is in de registers;
 • door één van de aanstaande echtgenoten en bij voorkeur door beiden;
 • ten laatste drie weken voor de geplande huwelijksdatum.

Indien één van de partners niet bij de aangifte aanwezig is, moet er een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de afwezige aanstaande echtgenoot voorgelegd worden waarin hij of zij zich akkoord verklaart met de aangifte van het huwelijk (volmacht van afwezige huwelijkskandidaat en handtekening laten wettigen in de gemeente van woonst).

Kostprijs:

 • 25 euro voor het trouwboekje
 • 1,50 euro per kort verlet (bewijs voor het werk)
 • 150 euro voor een huwelijk op zaterdag

Welke documenten moet je meebrengen?

 • een bewijs van identiteit (identiteitskaart)
 • een machtiging van de jeugdrechter voor minderjarigen

Indien beide partners ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf de nodige aktes aan voor zover ze in België werden opgemaakt of overgeschreven.
De huwelijksaangifte is pas mogelijk als alle documenten aanwezig zijn.
Er wordt niet dadelijk een akte van aangifte van huwelijk opgemaakt maar betrokkenen worden uitgenodigd om deze akte te komen tekenen zodra alle documenten binnengekomen zijn.  Dit gebeurt maximum 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum.

Indien een van de partners niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten tevens volgende documenten voorgelegd worden bij de aangifte van een huwelijk:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte (te verkrijgen bij de gemeente waar je geboren bent, geen internationaal model);
 • een bewijs van woonst;
 • een bewijs van nationaliteit;
 • een bewijs van ongehuwde staat of indien van toepassing een bewijs van de ontbinding of nietigverklaring van alle vorige huwelijken (overlijdensakte te verkrijgen in de gemeente van overlijden of waar je woonde op het ogenblik van het overlijden van je partner; echtscheidingsakte te verkrijgen bij de gemeente waar het ontbonden huwelijk werd gesloten);
 • een "certificat de coutûme" (getuigschrift van gewoonterecht) afgeleverd door het consulaat of de ambassade van het vreemd land in België.

Indien er iemand in het huwelijk wil treden binnen een termijn van zes weken, dient men zelf de nodige documenten te verzamelen.

Opmerking:

 • de documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;
 • de stukken afgeleverd in het buitenland moeten op een afdoende wijze gelegaliseerd worden.  Afhankelijk van het land van herkomst is dit: legalisatie of apostille of vrijstelling legalisatie + vertaling door een beëdigd vertaler (uit België) en legalisatie van de handtekening van de vertaler door de rechtbank van eerste aanleg;
 • inlichtingen i.v.m. legalisaties kan je bij de dienst bevolking vragen en op de website van de federale overheidsdienst van buitenlandse zaken vinden: www.diplomatie.belgium.be

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, indien hij zich onvoldoende ingelicht acht, aan betrokkene toch de voorlegging van ieder ander bewijs tot staving vragen.

Formaliteiten

Het huwelijk wordt in het openbaar aangegaan door twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht.

Niemand kan een huwelijk aangaan vóór de leeftijd van 18 jaar.

De jeugdrechtbank kan om gewichtige redenen ontheffing van de leeftijdsvereiste verlenen.  De vordering wordt bij verzoekschrift ingediend ofwel door beide ouders, ofwel door één van hen, ofwel door de minderjarige indien de ouders niet in het huwelijk toestemmen.

Na een echtscheiding of overlijden is er geen wachttijd voor het aangaan van een nieuw huwelijk.

De huwelijksdatum wordt afgesproken op het ogenblik dat betrokkenen zich bij onze dienst aanmelden.

Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg voor de nationaliteit.

In Heusden-Zolder kan je huwen op vrijdag tussen 10.00 en 16.30 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 13.30 uur.

Op de dag van de huwelijksvoltrekking mogen er maximum vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten hun identiteitskaart voorleggen.

Indien één van beiden of beide huwelijkspartners de Nederlandse taal niet machtig zijn dient bij de huwelijksvoltrekking een beëdigde tolk aanwezig te zijn.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info