Naams- en voornaamsverandering

Als je een gegronde reden hebt om je naam of voornaam te veranderen kan je daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten aan de minister van justitie.

De aanvraag moet duidelijk de reden van de naams- en/of voornaamsverandering en de gevraagde nieuwe naam en/of voornaam vermelden.

Bij de aanvraag moet je volgende documenten voegen:

 • een afschrift van de geboorteakte;
 • een recent bewijs van woonst;
 • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor vluchtelingen en staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
 • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn als de aanvraag wordt ingewilligd.

Meer inlichtingen, zoals bijvoorbeeld de kostprijs, kan je bekomen:

 • bij de federale overheidsdienst justitie, dienst naamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02/542 67 01 of 02/542 67 03 of 02/542 66 75;
 • op de website www.just.fgov.be (kijk onder “informatie”, klik op “justitie van A tot Z”, klik op “naamwijziging”).

Na behandeling van je dossier ontvang je:

 • een ministerieel besluit voor een voornaamsverandering (beslissing die is ondertekend door de minister van justitie);
 • een koninklijk besluit voor een naamsverandering (beslissing die is ondertekend door de Koning).

Dit document moet je, binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop het ministerieel of koninklijk besluit definitief is geworden, laten registreren op het kantoor van de registratie.

Na de registratie moet je het besluit binnen de zestig dagen overhandigen aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, waar je, na overschrijving van het besluit, ook uittreksels of afschriften met nieuwe (voor)na(a)m(en) kunt krijgen.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is die van:

 • de geboorteplaats van de begunstigde of één van de begunstigden;
 • de plaats van de gewone verblijfplaats van de begunstigde of één van de begunstigden, indien geen van hen in België geboren is;
 • Brussel, indien geen van de begunstigden in België geboren is noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info