Algemeen beleidsprogramma

Op de gemeenteraad van 19 december 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd.

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus (BBC).  In het meerjarenplan worden de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd.  Het bestaat uit een beleidsmatig luik en een financieel luik. 

Het inhoudelijk, beleidsmatig gedeelte (de beleidsnota) geeft een overzicht van de voornemens van het gemeentebestuur voor de betrokken legislatuur. Er werden beleidsdoelstellingen geformuleerd en uitgewerkt.   Het is een toekomstgericht document met strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen, die de visie op de volgende 6 jaren bundelt, en daaruit voortvloeiende actieplannen en acties.

Het beleidsprogramma voor de legislatuur 2014-2019 kwam tot stand na overleg tussen de verschillende politieke partijen binnen de huidige bewindsploeg. Ook met de gemeentelijke ambtenaren werd overleg gepleegd en hun input werd mee verwerkt. 

In het voorjaar van 2013 hebben we volksraadplegingen gehouden. Met de aangekaarte aandachtpunten werd rekening gehouden bij de opmaak van ons beleidsplan.

Het financieel gedeelte (de financiële nota) schetst de financiële gevolgen van de gemaakte beleidskeuzes en geeft aan hoe de beleidsdoelstellingen kunnen uitgevoerd worden zonder het financieel evenwicht van het bestuur te verstoren.  Het goedgekeurd meerjarenplan vormt de basis voor de opmaak van de jaarlijkse budgetten. Hierbij wordt de langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Meer hierover onder de rubriek meerjarenplan en budget.

Dit alles kan geraadpleegd worden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid

Praktisch

Algemene leiding

tel. 011 80 82 54
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info