vastgoedinformatie en uittreksel uit het vergunningenregister

 

 

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar moet vermelden:

 • of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt,
 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed,
 • of er op het onroerend goed een bouwmisdrijf rust
 • de lasten en voorwaarden die opgelegd zijn bij de verkavelingsvergunning.

In samenspraak met de VVSG werd een modelformulier opgesteld waarin naast de wettelijk verplichte informatie ook andere gegevens worden vermeld onder andere: 

 • of het goed is opgenomen op een (ontwerp van) lijst van beschermde monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen of op een inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen
 • welke milieuvergunningen en bouwvergunningen werden uitgereikt
 •  in welke zone het perceel is gelegen (woonzone, agrarisch gebied, industriezone, recreatiezone, natuurgebied, …)

   

  Op 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad om voortaan een belasting te heffen op administratieve stukken. Voor het verstrekken van inlichtingen inzake onroerende goederen bedraagt deze belasting €50,- per  kadasternummer. Voor een uittreksel uit het vergunningenregister en voor een uittreksel uit het plannenregister bedraagt deze belasting €25 per kadastraal perceel.

  Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aangewezen dat u betaalt bij de aanvraag voor inlichtingen. Als u dikwijls inlichtingen of uittreksels aanvraagt in onze gemeente kan u ook een provisie storten voor een aantal inlichtingenbladen. De betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer:

  BE97 0910 1849 9949, BIC GKCCBEBB.

  Als mededeling bij deze betalingen gelieve “infonot” en/of “uittreksel uit vergunningenregister/-plannenregister" en het adres en/of het kadasternummer van het onroerend goed te vermelden. Voor verdere inlichtingen over deze belasting kan u terecht op onze dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS. 
   

 • Praktisch

  Afdeling grondgebiedszaken

  Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

  Heldenplein 1
  3550 Heusden-Zolder


  tel. 011 80 80 87
  fax 011 80 80 79
  e-mail
  Openingstijden

  Meer info