De invordering van de gemeentebelasting

De specifieke gemeentebelastingen worden ingevorderd door middel van een kohier.
In het kohier worden alle belastingplichtigen met hun aanslagvoet en het te betalen bedrag opgenomen.

Het kohier wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Vanaf dat ogenblik mag de financieel beheerder overgaan tot de inning van de belasting.
In bepaalde gevallen worden bepaalde belastingen contant geïnd, tegen afgifte van een kwitantie. Ingeval de contante belasting niet kan worden geïnd, zal ze eveneens worden ingekohierd.

Procedure

  • aanslagbiljet : te betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet
  • 1ste aanmaning : 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet
  • aangetekende herinnering : 1 maand na 1ste aanmaning (kosten aangetekende zending te betalen door belastingschuldige)
  • dwangbevel : 1 maand na aangetekende herinnering : dossier wordt overgemaakt aan de deurwaarder

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden