Ontstaan en evolutie van de brandbestrijding in Heusden-Zolder

Zoals het in vele kleine landelijke gemeenten het geval was konden de vroegere besturen alleen die brandbestrijdingsmiddelen aankopen die ze zich financieel konden veroorloven. Branden werden vroeger meestal bestreden met emmers water, zand en dergelijke primitieve of eenvoudige bestrijdingsmiddelen.

Nochtans werd ook op 14 februari 1823 door de toenmalige schout van Heusden een aanvraag ingediend om een “brandspuit” aan te kopen. Het voorstel werd echter door de gemeenteraad afgewezen omdat er geen financiële middelen voorhanden waren.

Vanaf 21 februari 1953 werd de bescherming tegen brand toegewezen aan de brandweer Leopoldsburg, tevens centrum van de gewestelijke groep. In de praktijk was het echter de bedrijfsbrandweer van de steenkoolmijn van Zolder die de branden in Heusden bestreed: deze brandweer was trouwens slechts op enkele kilometers van het centrum van de gemeente Heusden gelegen.

Op 2 februari en 20 maart 1956 schreef de gouverneur aan de gemeente Heusden een brief met de vraag om te onderzoeken of er in de gemeente kandidaten zouden zijn die geschikt waren en over de nodige tijd beschikken om een hogere vakcursus voor brandweerofficier te volgen en die daarenboven het vertrouwen van de gemeente genoten. Op 24 maart 1956 wenste het gemeentebestuur van Leopoldsburg dat zijn korps niet meer als gewestelijke groep zou optreden.Op 9 februari 1957, op uitnodiging van de provincie, vond op het gemeentehuis van Heusden een vergadering plaats over de organisatie van de brandweer in de regio.

Op 1 maart 1957 besliste de gemeenteraad van Heusden, op vraag van de provincie en onder voorzitterschap van burgemeester Jozef Aerts, om zelf tot een oprichting van een nieuw gewestelijk brandweercentrum over te gaan. Het korps werd dus opgericht op het ogenblik dat de provincie Limburg dringend toe was aan een substantiële uitbreiding van het brandweerpotentieel. De eerste brandweermannen werden gezocht, gevonden en aangesloten in 1957. In 1958 werd overgegaan tot de aankoop van het noodzakelijk materiaal. Het ministerie van binnenlandse zaken stond een brandweerwagen in bruikleen af zodat het korps zich daadwerkelijk kon bezig houden met de organisatie en de opleiding van de brandweermannen.

Tot 31 juli 1958 duurde de organisatieperiode en was er dus nog geen sprake van effectief optreden, noch binnen, noch buiten de gemeente. Men keek uit naar de eerste interventie om te zien of het korps de bekwaamheid had en of het zijn hulpverleningstaak ook aankon. Op 22 februari 1959 was het dan zover, de sirene loeide voor de eerste interventie. Hulp moest geboden worden voor het blussen van een sparrenaanplanting. En zoals ze moest verlopen, zo verliep ook de interventie. Vlot, snel en doeltreffend. En er zouden nog veel, heel veel interventies volgen in de loop der jaren.

Uit de Kroniek van de brandweer Heusden-Zolder voorpost Tessenderlo.

Praktisch

Brandweer hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Koerselsebaan 59
3550 Heusden-Zolder

Dringende oproepen: 112
http://www.zuidwestlimburg.be


tel. 011 24 88 88
e-mail
Openingstijden

Meer info