Gemeentebelasting op drijfkracht motoren

De belasting op drijfkracht bedraagt € 31,25 per kilowatt, ongeacht de brandstof of de energie die de motoren aandrijft.

Aangifteplicht

Het belastingreglement op de drijfkracht der motoren voorziet in een aangifteplicht.
Elk dienstjaar wordt aan de belastingplichtigen een aangifteformulier gestuurd dat tijdig terug bij de dienst financiën dient binnen te komen. Zelfs wanneer de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, dient hij zelf het initiatief te nemen om dit formulier te bekomen.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 50 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden