De bezwaarprocedure

Elke belastingschuldige heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen tegen een op zijn naam gevestigde belasting.
Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Indien de belastingschuldige in zijn bezwaar uitdrukkelijk vraagt om gehoord te worden, zal een hoorzitting worden georganiseerd.
Het college beslist of het bezwaar al dan niet kan worden ingewilligd.
Er is een beroepsprocedure mogelijk tegen de beslissing van het college bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen dit vonnis kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Beroep.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden