Retributie op begravingen, grafconcessies en ontgravingen

Begraving

 Er wordt een gemeentelijke retributie van € 250,00 gevestigd op :

 • de begraving in niet geconcedeerde grond;
 • de asverstrooiing;
 • de bijzetting in een niet-geconcedeerde nis van het columbarium;
 • de urnenbegraving in een niet-geconcedeerd urnengraf voor niet-inwoners van de gemeente.

Begraafplaatsconcessies

De retributie voor begraafplaatsconcessies, die worden verleend voor de duur van 25 jaar, wordt als volgt vastgesteld: 

In geconcedeerde grond, geconcedeerde nis in het columbarium of geconcedeerd urnengraf voor inwoners van de gemeente :

 • € 500,00 voor een columbariumconcessie of een urnenconcessie voor één of twee gecremeerde stoffelijke overschotten;
 • € 500,00 voor een begraafplaatsconcessie met kelder (lengte 2,50m – breedte 1,20m) voor maximum drie stoffelijke overschotten, waarvan minstens één gecremeerd stoffelijk overschot;
 • € 500,00 voor een begraafplaatsconcessie in volle grond voor maximum drie stoffelijke overschotten, waarvan minstens één gecremeerd stoffelijk overschot.

Voor begraving in geconcedeerde grond, geconcedeerde nis in het columbarium of geconcedeerd urnengraf voor niet-inwoners van de gemeente worden de tarieven onder artikel 5 punt A verhoogd met € 250,00.

Voor hernieuwing van de begraafplaatsconcessie wordt de volgende formule toegepast :
Aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdt (a) gedeeld door het totaal aantal jaren van de nieuwe concessie (b) vermenigvuldigd met de retributie die bij de totale concessietermijn hoort (c)
De duur van elke hernieuwing bedraagt eveneens 25 jaar.
Concessiehernieuwingen worden toegestaan voor een periode zoals vastgesteld in het op het ogenblik van de aanvraag van kracht zijnde politiereglement.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager/aanvragers van de begraafplaatsconcessie of de hernieuwing van de begraafplaatsconcessie.

Ontgravingen

Onder ontgravingen wordt verstaan : de ontgraving van stoffelijke resten uit een gewoon graf, uit een begraafplaatsconcessie in volle grond of een grafkelder, uit een urnengraf of de verwijdering van een urne uit een columbariumnis en dit met het oog op een andere bestemming van de stoffelijke resten, of van de urne en/of de as.

De retributie voor de ontgravingen wordt vastgesteld als volgt:

 • € 1.250,00 voor het ontgraven van stoffelijke resten uit een graf en het herbegraven in een nieuw graf;
 • € 625,00 voor het ontgraven van een asurn uit een graf en het herbegraven in een nieuw urnengraf;
 • € 625,00 voor het verwijderen van een asurn uit het columbarium en het begraven in een nieuw graf;
 • € 625,00 voor het verwijderen van een asurn uit het columbarium en het plaatsen in een andere nis in een columbarium;

Deze kosten worden nog verhoogd met de retributie voor de nieuwe concessie.

De retributie is verschuldigd door diegene die de machtiging tot ontgraving vraagt.

Geven geen aanleiding tot de toepassing van de retributie op de ontgravingen :

 • deze verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
 • deze ambtshalve door de gemeente verricht.

Algemeen

Inwoners van de gemeente zijn deze welke op de dag van hun overlijden in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven. Voor wat de toepassing van het vorige lid betreft, worden personen die krachtens hun statuut vrijstelling van inschrijving genieten in de gemeentelijke bevolkingsregisters, gelijkgesteld met personen ingeschreven in die registers.

Worden eveneens gelijkgesteld met inwoners van de gemeente iedereen die ooit in de gemeente Heusden-Zolder ingeschreven is geweest, maar ondertussen verhuisd is naar een andere gemeente.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden