Aanplakzuilen

Inhoud

Het gemeentebestuur plaatst gemeentelijke aanplakzuilen om een maximale kenbaarheid te geven aan de evenementen die georganiseerd worden. Op deze manier hoopt men ook het ‘wild’ plakken tegen te gaan. Het is de bedoeling dat enkel deze zuilen gebruikt worden om affiches op te plakken.

Locaties

  1. St.-Willibrordusplein, Heusden-Centrum
  2. Wijkcentrum Halhei
  3. Sportterreintje ‘wijk cité’, Lange Eindstraat
  4. Kruispunt Stationstraat-Koolmijnlaan  
  5. Sporthal Bolderberg, Vrunstaat

Regelgeving

ART. 1.Het aanplakken van affiches is uitsluitend toegestaan op de daartoe bestemde gemeentelijke aanplakzuilen. Een lijst met situering (en gemeenteplan) van deze zuilen is bij dit reglement gevoegd. Het aanplakken van affiches is dus strikt verboden op bushokjes, elektriciteitskasten, openbare gebouwen, verkeersborden of -palen, op de wegen, op de bomen en palen langs openbare wegen.

ART.2.Het aanplakken op de gemeentelijke aanplakzuilen is voorbehouden voor de aankondiging van activiteiten in Heusden-Zolder met een informatief, humanitair, cultureel, sportief of recreatief karakter.

ART.3.De organiserende vereniging staat zelf in voor het aanplakken van de affiches.

ART.4.De affiches mogen slechts 2 maanden vóór de activiteit worden aangeplakt. Het overplakken of verwijderen van andere affiches is verboden, tenzij de datum van de activiteit verstreken is.

ART.5.Aantal praktische voorwaarden:

  • Uitsluitend aankondigingen in de vorm van affiches.
  • Per activiteit maximum 1 affiche van formaat A1 (594 mm op 841 mm) per zuilkant. Of 2 affiches van formaat A2 (420 mm op 524 mm) of 3 affiches van formaat A3 (297 mm op 420 mm).
  • De verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke aanplakzuilen staan zelf in voor het netjes houden van de zuilen en de omgeving rondom. De technische dienst van het gemeentebestuur zal tweemaal per jaar, nl. begin januari en begin juli, alle affiches op de zuilen verwijderen.

ART.6.Inbreuken op deze verordening worden bestraft met politiestraffen voor zover geen andere straffen voorzien zijn door wetten, algemene of provinciale verordeningen.

ART.7.Bij overtreding van deze verordening kan aan de overtreder tijdelijk of permanent geweigerd worden nog affiches op de gemeentelijke aanplakzuilen aan te plakken. Inbreuken zullen opnieuw met politiestraffen bestraft worden.

ART.8.Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na bekendmaking overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet.

ART.9.Afschrift van dit reglement zal overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet worden gezonden aan het provinciebestuur, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en aan de griffie van de politierechtbank te Hasselt.

Voor wie

Enkel verenigingen van Heusden-Zolder kunnen de aanplakzuilen gebruiken.