Belasting op masten en pylonen

Inhoud

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op masten en pylonen met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • een mast: een verticale structuur die op een dak of een andere bestaande constructie is geplaatst en waarbij de hoogte van constructie en mast samen minstens 20 meter bedraagt.
  • een pyloon: een individuele verticale constructie opgericht op het niveau van het maaiveld en met een hoogte van minstens 20 meter boven het maaiveld.

De belasting bedraagt € 3 000 per jaar per mast of pyloon en is ondeelbaar voor het hele jaar verschuldigd.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst financiën. Dit kan per post, fax of e-mail: gemeentebelasting@heusden-zolder.be.

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden toegepast van 10% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding.

Bij volgende overtredingen zal een verhoging van 20%, 50% of 100% worden toegepast bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding. Vanaf de vijfde overtreding zal de belastingverhoging 200 % bedragen.

Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.