In onze gemeente worden veel te veel kinderen geboren in kansarme gezinnen. De cijfers over gezinnen en kinderen die in dit plan zijn opgenomen geven een zeer triest beeld weer. Positief is wel dat reeds heel wat actoren in onze gemeente actief zijn rond dit thema. En maar goed ook, want alleen vanuit samenwerking met verschillende partners en de lokale besturen kan er een betekenisvol verschil gemaakt worden. Vanuit dit kinderarmoedeplan willen we een verdere dynamiek stimuleren in onze gemeente om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Het kinderarmoedeplan is opgemaakt vanuit een samenwerking tussen OCMW en gemeente enerzijds en diverse samenwerkingsverbanden en netwerken anderzijds.