Beleidsplan Mobiliteit

Het volledige mobiliteitsplan hanteert het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, dan openbaar vervoer en dan personenvervoer.

Concreet wil dit zeggen dat er in het mobiliteitsplan veel aandacht gaat naar de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, bromfietsers) en het openbaar vervoer. Pas daarna komt het autoverkeer. Dankzij de goedkeuring van het mobiliteitsplan kunnen we overeenkomsten afsluiten waardoor we subsidies kunnen krijgen voor het herinrichten van gewestwegen of het aanleggen van nieuwe fietspaden langs bovenlokale fietspaden.

Voorgeschiedenis

In 1999 was Heusden-Zolder één van de eerste gemeenten in Limburg met een goedgekeurd mobiliteitsplan. In 2007 werd het mobiliteitsplan geëvalueerd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit (GBC). De conclusie was dat men nog steeds achter het beleidsscenario stond. Toch werd gekozen voor een vernieuwing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, omdat er sinds de opmaak van dit plan veel nieuwe plannen werden getekend door de Vlaamse Overheid die nog niet in ons mobiliteitsplan waren opgenomen.

Op 28 november 2009 vond het eerste werkoverleg plaats voor de opmaak van een nieuw plan voor Heusden-Zolder. Een mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar en kan een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan bestaat uit 3 delen: een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan. De oriëntatienota werd goedgekeurd op 29 juni 2011 en de synthesenota op 16 december 2014.
Het laatste deel van het mobiliteitsplan, is het beleidsplan. Dit bevat een actieplan met een concrete acties op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, de gewenste verkeersstructuur en de ondersteunende en flankerende maatregelen die de gemeente zal nemen op korte, middellange of lange termijn. Het beleidsplan werd goedgekeurd op 23 juni 2015. Het volledige mobiliteitsplan werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad en daarna gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 september 2015.