Bestrijdingsmiddelen

Sinds het midden van de 20ste eeuw worden bestrijdingsmiddelen zeer intensief gebruikt en hebben aldus een aanzienlijke bijdrage geleverd in onze voedselvoorziening, de verbetering van de volksgezondheid en de algemene hygiëne.

Dit intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen vertoont evenwel ook bepaalde negatieve neveneffecten, die verbonden zijn met hun biologische activiteit: pesticiden bezitten immers per definitie een bepaalde acute en/of chronische giftigheid.

Het risico van bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu dient tot een aanvaardbaar en zo mogelijk tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht te worden. Dit kan enerzijds door een aanzienlijke vermindering van de gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en anderzijds door milieuvriendelijke producten te gebruiken.

Dit thema heeft niet enkel betrekking op de land- en tuinbouwsector, maar eveneens op het onderhoud van gemeentelijke domeinen en op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door huishoudens.
Op de website ‘zonder is gezonder’ vind je nuttige informatie terug over hoe je hardnekkige onkruiden en insecten op een ecologisch verantwoorde manier te lijf kan gaan.