Broederlijk Delen - Versterken van vrouwelijk leiderschap

GRAIF, de lokale partnerorganisatie van Broederlijk Delen en uitvoerder van het project, werkt al verschillende jaren aan de verbetering van de situatie van de vrouwen en aan de versterking van hun sociale en economische rol. Door te werken naar economische onafhankelijkheid voor de vrouwen enerzijds en door vorming en begeleiding anderzijds evolueren vrouwen van doelgroep en voorwerp van ontwikkelingsactiviteiten tot actoren van hun eigen ontwikkeling. Ze komen zelf op voor hun rechten, zowel op familiaal niveau als op gemeenschapsniveau.

Met een charismatische vrouw, Josephine Ndione, aan het hoofd van GRAIF, maakt de organisatie ook duidelijk dat in een sterk door mannen gedomineerde samenleving, vrouwen een evenwaardige plaats moeten kunnen krijgen. 

Naast deze centrale doelstelling wordt ook sterk ingezet op economische onafhankelijkheid van de vrouwen en op de verbetering van voedselzekerheid (gezond en gevarieerd voedsel beschikbaar het hele jaar rond) voor de families: er wordt veel aandacht besteed aan landbouwtechnische vorming. In een Sahelstreek, met lange droogteperiodes, korte maar soms hevige regenval en dus ernstige erosie, wordt sterk ingezet op agro-ecologische methodes met compostering, mulching, het aanleggen van kleine dammetjes voor de opvang van regenwater en tegen het uitspoelen van de grond, etc. Als antwoord op de vele uitdagingen wordt trouwens sinds de jaren 2010 de agro-ecologie ook door internationale organisaties en wetenschappers wereldwijd gepromoot als hefboom voor een duurzame, weerbare en rechtvaardige voedselvoorziening.

GRAIF richt zich met zijn vormings- en begeleidingsactiviteiten op de eerste plaats tot de vrouwen, maar de organisatie kiest er uitdrukkelijk voor om er ook de mannen en jongeren bij te betrekken. Op die manier wordt de hele gemeenschap gesensibiliseerd en voorkomt men conflicten op familiaal niveau. Met deze vormingen rond het beheer van het huishoudelijk en bedrijfsbudget, werklastverdeling, huishoudelijk geweld, milieubeschermende maatregelen, enz. bereikt GRAIF rechtstreeks ruim 600 huishoudens, maar onrechtstreeks gaat het om de bredere gemeenschappen en worden vele duizenden mensen op een of andere manier gesensibiliseerd. Belangrijk is ook dat via deze vormingen de gemeenschappen, en de vrouwen in het bijzonder, voldoende zelfbewust en sterk gemaakt worden om hun rechten af te dwingen bij lokale en regionale overheden.