Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 9 u.
Water Mangelbeek mag niet opgepompt worden

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie de gouverneurs op 16/07/2019 geadviseerd om een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen. De Vlaamse Droogtecommissie schaalt het waakzaamheidsniveau op van code geel naar code oranje.

Ondanks de lichte neerslag van de voorbije week is de algemene situatie in Limburg er niet op verbeterd. De peilen van de waterlopen zijn laag en zakken verder. De afvoeren op de Maas zijn eveneens verder dalend. Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn in dalende lijn.

Waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat o.a. in het maximaal terugpompen aan de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50% van de watervangen voor natuur en landbouw, het gegroepeerd schutten voor de pleziervaart op de Zuid-Willemsvaart aan de sluis in Bocholt en aan de sluizen 1,2 en 3 op het kanaal Bocholt-Herentals (wachttijd van 1 uur).

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie en in verdere afstemming met de experten in het Limburgs droogte-overleg wordt vanaf 19/07/2019 het captatieverbod in onze provincie nog verder uit te breiden. Het is verboden water te capteren uit ALLE ONbevaarbare waterlopen, uitgezonderd (dus waar het wel mag):
- uit de onbevaarbare waterlopen in
o het stroomgebied van de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
o de Demer en het stroomgebied van de Demer opwaarts de samenvloeiing van de
Demer met de Steenlaak in Lummen en dit tot aan het stroomgebied van de Munsterbeek in Bilzen;
o het stroomgebied van de Jeker in Tongeren en Riemst;
o het stroomgebied van het Heeswater in Riemst, Bilzen en Lanaken;
o het stroomgebied van de Voer en de Berwijn in Voeren;
o het stroomgebied van de Kikbeek in Maasmechelen en Lanaken;
o de Kuilenzouw in Riemst;
o de Lossing in Lanaken;
o de Langkeukelbeek in Bilzen.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor de aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan..

Meer info vind je op de website van Noodplanning en Crisisbeheer Limburg.