Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in en helpt je om je schulden in verhouding met uw mogelijkheden af te betalen. Als je de procedure goed doorloopt ben je na de collectieve schuldenregeling schuldenvrij. Eventuele restschulden worden dan kwijtgescholden, behalve penale boeten en onderhoudsgelden.

Belangrijke opmerking: als je spaargeld of roerende goederen van grote waarde hebt (bv een auto die je niet nodig hebt om te gaan werken, levensverzekering, kunstwerken)hebt, of onroerende goederen (een huis, een stuk grond, een huis in onverdeeldheid met anderen) dan dien je je schulden 100% terug te betalen ofwel tot verkoop van die goederen over te gaan.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij een OCMW in uw gemeente, een CAW in je regio of bij een advocaat. Je kan het verzoekschrift ook zelf opstellen.

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met jouw belangen als met de belangen van je schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee je op termijn je schulden terugbetaalt. De rechter zal dit akkoord dan goedkeuren en daarna betaalt de schuldbemiddelaar je schuldeisers volgens dit afbetaalplan. Hij verstrekt u ook maandelijks leefgeld vanaf de toelaatbaarheid. Met dat leefgeld kunt u voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).

Wanneer je moeite hebt om je leefgeld te beheren, kan je een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 7 jaar als je geen onroerende goederen hebt die je absoluut wenst te behouden, bv een gezinswoning. Wens je je gezinswoning te behouden dien je 100% van je schulden, kosten en intresten terug te betalen. Als dit niet lukt op 7 jaren kan je een langere termijn van afbetaling vragen zodat dit wel lukt en je de woning mogelijks toch kan behouden.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen, waarbij je onroerende goederen moeten worden verkocht. Ook roerende goederen met waarde moeten dan worden de verkocht. Met de opbrengst van de verkoop zullen je schulden worden betaald.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar je inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij je schulden terug en verstrekt hij je leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 5 jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit je inkomsten nog te verhogen.

De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.