Cultuurraad

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de Gemeentelijke Cultuurraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
De raad zal om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden die vallen onder culturele materies (met uitzondering van de materies jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven).
Hij heeft ook de mogelijkheid om over alle beleidsdossiers waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Activiteiten, werkzaamheden

  • Jaarconcert in het cultuurcentrum beurtelings uitgevoerd door één van onze vier harmonieën
  • Jaarlijkse uitgave van de toneelbrochure Doek, een publicatie waarin al onze toneelvereniging hun nieuwe productie voorstellen, aangevuld met informele gegevens
  • Jaarlijkse cultuuruitstap
  • Onderzoek naar de herkomst van onze straatnamen
  • Ondersteunen van onze aangesloten verenigingen via een samenwerkingsverband (drukwerken, kopies, …)
  • Verenigingen die voldoen aan het reglement op de culturele jubilea kunnen hiervoor een extra toelage voor aavragen
  • Organiseren van de driejaarlijkse Cultuurprijs en het toekennen van Cultuurpenningen

Vergaderfrequentie

Het Dagelijks Bestuur vergadert 10 keer per jaar (elke derde maandag van de maand ), de Algemene Vergadering 2 keer per jaar (derde maandag van maart en van november).

Toetreding tot de Cultuurraad

Sociaal-culturele verenigingen kunnen bij de cultuurraad terecht voor ondersteuning en subsidies. Deze raad adviseert hert lokaal bestuur inzake culturele activiteiten en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

Om te weten of je vereniging in aanmerking komt voor toetreding tot de Cultuurraad neem je contact op met het Team Cultuur (in CC MUZE) of lees het huishoudelijk reglement.