De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de Gemeentelijke Cultuurraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Zij zal om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden die vallen onder culturele materies (met uitzondering van de materies jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.
Zij heeft ook de mogelijkheid om over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Activiteiten, werkzaamheden

  • Jaarconcert in het cultuurcentrum beurtelings uitgevoerd door één van onze vier harmonieën
  • Jaarlijkse uitgave van de toneelbrochure Doek – een publicatie waarin al onze toneelvereniging hun nieuwe productie voorstellen, aangevuld met informele gegevens
  • Jaarlijkse cultuuruitstap
  • Onderzoek naar de herkomst van onze straatnamen
  • Ondersteunen van onze aangesloten verenigingen via een samenwerkingsverband (drukwerken, kopies, …)
  • Verenigingen die voldoen aan het reglement op de culturele jubilea kunnen hiervoor een extra toelage voor aavragen
  • Driejaarlijkse cultuurprijs “Het Eikenloof” en het toekennen van “Cultuurpenningen”

Vergaderfrequentie

Het dagelijks bestuur vergadert 10 keer per jaar (elke derde maandag van de maand ), de algemene vergadering 2 keer per jaar (derde maandag van maart en van november)