Flexactie door onze politie

Gepubliceerd op dinsdag 28 nov 2023 om 07:23

Eind november werd in Heusden-Zolder een gecoördineerde actie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen waarbij er nadrukkelijk gecontroleerd werd op de nodige vergunningen, tewerkstelling, voedselveiligheid en het aanbod aan goederen. De controle ging uit van het lokaal bestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en verschillende overlastmeldingen. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.

Horecazaken moeten voldoen aan de voorschriften voor ruimtelijke ordening en voedselveiligheid. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij panden waar klanten ter plaatse drank en/of maaltijden kunnen nuttigen.

Het lokaal bestuur Heusden-Zolder voerde vrijdag een controle uit op een aantal horecapanden.
“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Mario Borremans uit. “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en voedselveiligheid. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij panden waar klanten ter plaatse drank en/of maaltijden kunnen nuttigen. Ook de reglementering met betrekking tot de rookwetgeving werd gecontroleerd door de verschillende diensten. We verwachten tevens dat de registratie van de BTW en de inschrijving van werknemers correct verloopt. Ook daarop hebben we gecontroleerd”.

Er werden tijdens de controle processen-verbaal uitgeschreven inzake zwartwerk en deeltijdse arbeid. Verder stelde men vast dat enkele horecazaken niet over de juiste vergunningen beschikten. Er was ook een onderneming die goederen aanbood waarbij er geen Nederlandstalige tekst op de producten aangebracht was waardoor de koper niet kan weten welke ingrediënten gebruikt werden. Daarnaast stelde de brandweer vast dat meerdere panden aan een nieuwe grondige controle dienen onderworpen te worden.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op bovenlokaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten, ook uit de RSZ, FAVV, Douane & Accijnzen, het RIZIV, de RVA, de brandweer en ARIEC Limburg. Ploegen van de lokale politie Heusden-Zolder begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Flexactie ? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen. 

ARIEC Limburg ? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de lokale besturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.