De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging, die binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving (zie reglement artikel 7) van het centrum gelegen is, uitbaat.

Onder commerciële vestiging wordt verstaan:

 • handelszaken (groot- en kleinhandel)
 • horecazaken,
 • zaken voor het uitoefenen van een vrij beroep met een voor het publiek toegankelijke ruimte met een commercieel oogmerk:
  • apotheken,
  • agenten en makelaars in bankdiensten,
  • verzekeringsmakelaars en –agenten,
  • bemiddelaars in onroerend goed.

 Het basistarief voor commerciële ruimten bedraagt :

 • 0 m² t.e.m. 99 m² : € 350,00
 • 100 m² t.e.m. 299 m² : € 450,00
 • vanaf 300 m² : € 550,00

Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een volledige vierkante meter aanzien.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst welzijn en lokale economie. Dit kan per post, fax of e-mail.

Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Uitzonderingen

Coronagunstmaatregel: de tarieven worden gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021.