De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging, die binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving (zie reglement artikel 7) van het centrum gelegen is, uitbaat.

Onder commerciële vestiging wordt verstaan:

 • handelszaken (groot- en kleinhandel)
 • horecazaken,
 • zaken voor het uitoefenen van een vrij beroep met een voor het publiek toegankelijke ruimte met een commercieel oogmerk:
  • apotheken,
  • agenten en makelaars in bankdiensten,
  • verzekeringsmakelaars en –agenten,
  • bemiddelaars in onroerend goed.

 Het basistarief voor commerciële ruimten bedraagt :

 • 0 m² t.e.m. 99 m² : € 350,00
 • 100 m² t.e.m. 299 m² : € 450,00
 • vanaf 300 m² : € 550,00

Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een volledige vierkante meter aanzien.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst welzijn en lokale economie. Dit kan per post, fax of e-mail.

Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Aanpassing belastingreglement wegens coronacrisis

Op de gemeenteraad van 25 juni 2020 werd goedgekeurd dat de datum van inwerkingtreding van dit belastingreglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2019 wijzigt naar 1 januari 2021. Voor het aanslagjaar 2020 wordt geen belasting geheven.