Er wordt een jaarlijkse belasting bevestigd van € 31,25 per kilowatt op de motoren, welke gebruikt worden in een industriële, handels- of landbouwexploitatie, ongeacht de brandstof of de energie die deze motoren in beweging brengt.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst financiën. Dit kan per post, fax of e-mail: melina.melders@heusden-zolder.be.
Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn, ook als u niet over motoren beschikt die aangedraven worden door een motor.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 50%.
Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Vrijstelling

Hieronder kan u enkele vrijstellingen van de belasting terugvinden:

  • persluchtmotor (compressor)
  • motor van een draagbaar toestel
  • motor voor het aandrijven van een voertuig dat onder BIV valt
  • motor die uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot waterputting, verluchting (airco's, afzuiging, ...) en verlichting

In artikel 6 van het belastingreglement kan u al de vrijstellingen terugvinden.