Er wordt een belasting gevestigd op het niet maximaal loskoppelen van hemelwater en afvalwater in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 500,00 per jaar, per afsluiting, per woongelegenheid. Deze belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 250,00 tot en met het jaar waarin door de afkoppelingsadviseur vastgesteld wordt dat aan de afkoppelingsplicht van hemelwater is voldaan.