Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op tweede verblijven. Het bedrag wordt forfaitair vastgesteld op € 500,00 per jaar per tweede verblijf.

Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarin niemand is ingeschreven en waarin af en toe iemand verblijft. Dit kan een huis zijn, maar ook een chalet, stacaravan,…

De belasting is verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst financiën. Dit kan per post, fax of e-mail : melina.melders@heusden-zolder.be 

Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Inlichtingen over de constructie die als tweede verblijf aanzien wordt:
Dienst grondgebiedszaken 011 80 80 87
e-mail : omgeving@heusden-zolder.be