Gezocht: concessiehouder Woutershof

Gepubliceerd op dinsdag 19 apr 2022 om 10:58

Lokaal bestuur Heusden-Zolder is eigenaar van de beschermde witherenpastorie Woutershof, daarin begrepen de omwalde tuin en twee aangrenzende dwarsschuren. De site is gelegen in een drukbezocht deel van de gemeente door de aanwezigheid van verschillende sportinfrastructuur, scholen en andere gemeenschapsinfrastructuur.

Het Woutershof betreft een site met grote historische waarde die midden de 18de eeuw werd gebouwd. Zowel de gebouwen als de omwalde tuin werden beschermd als monument.

De pastorie werd tot begin jaren 1970 bewoond door de pastoor. Tussen 1973 en 2020 herbergde de pastorie het heemkundig museum Woutershof. Het gebouw staat momenteel ruim twee jaar leeg in afwachting van een herbestemming en renovatie. De laatste grote renovatie van de buitenschil van de gebouwen vond plaats in 2001. De gebouwen hebben dan ook nood aan een grondige renovatie, in het bijzonder aan het interieur.

Het Woutershof heeft nood aan een herbestemming, die een waardige en duurzame invulling kan geven aan de gebouwen ten dienste van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Lokaal bestuur Heusden-Zolder wenst dan ook in de eerste plaats een horecafunctie te verlenen aan de site, eventueel gekoppeld aan bepaalde nevenfuncties zoals exemplarisch vergaderlokalen, eventruimtes, expositieruimtes en dergelijke.

Lokaal bestuur Heusden-Zolder wenst, met kandidaten op de markt, het voorwerp en de voorwaarden van de concessie samen te bespreken, zodat een marktconform en exploitatie-realistisch voorwerp in gebruik (eventueel onder de vorm van een zakelijk recht) wordt gegeven.

Lokaal bestuur Heusden-Zolder heeft, met het oog op een publieke marktbevraging en het maximaal eerbiedigen van het principe van de gelijke mededinging, daartoe een bijzondere plaatsingsprocedure ontworpen, die bestaat uit vier fasen:

  • In de selectiefase kunnen ALLE ge├»nteresseerde kandidaten een kandidatuur indienen. Het lokaal bestuur onderzoekt de ingediende kandidaturen en selecteert vervolgens de kandidaten die mogen deelnemen aan de volgende fase.
  • In de dialoogfase wordt met de geselecteerde kandidaten het voorwerp en de randvoorwaarden in vertrouwelijke en individuele gesprekken besproken.
  • Het resultaat van de gesprekken zal uitmonden in een finale toewijzingsleidraad die het voorwerp en de randvoorwaarden definitief vastlegt.
  • De geselecteerde kandidaten die hebben deelgenomen aan alle dialooggesprekken kunnen vervolgens een finaal voorstel indienen op basis van de toewijzingsleidraad. De gemeente zal deze voorstellen beoordelen en vervolgens een concessie verlenen

Voor meer informatie kan u terecht via de contactpersoon voor deze procedure Mario Nelis: mario.nelis@heusden-zolder.be