Grassubsidie sportclubs

Voorwaarden

De grassubsidie wordt enkel verleend voor sportterreinen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het sportterrein is gelegen op het grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder;
 • het sportterrein wordt (uitsluitend) gebruikt voor de beoefening van sport in competitieverband of van recreatieve sport;
  • wordt verstaan onder sport in competitieverband: de sport beoefend in het kader van een nationale, Vlaamse, provinciale of gewestelijke competitie;
  • wordt verstaan onder recreatieve sport: sport beoefend in een ander verband dan onder a vernoemd;
  • bij gemengd gebruik wordt het sportterrein geacht te horen tot categorie 2a waarvan hierboven sprake;
 • wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan onder sportterrein: een grasterrein met minimaal een lengte van 96 meter en een breedte van 54 meter. Wordt beschouwd als een "klein sportterrein": elk sportterrein dat niet voldoet aan de hiervoor gestelde minimale lengte of breedte;
 • minstens 80% van de oppervlakte van het terrein moet als grasveld uitsluitend dienstig zijn voor de beoefening van de beoogde sport;
 • het sportterrein moet het ganse jaar als dusdanig gebruikt worden door de aanvragende sportclub;
 • voor sportvelden gebruikt door meerdere sportclubs, die voldoen aan voornoemde voorwaarden:
  • zal de subsidie toegekend worden aan de sportclub die het beheer van het sportterrein tot haar bevoegdheid heeft;
  • indien niet voldaan aan 3.6a, zal de subsidie evenredig toegekend worden volgens het aantal gebruikende sportclubs van dit grasterrein.

Procedure

Voor de toepassing van dit reglement wordt het jaar geacht te lopen van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar. De aanvrager dient zijn aanvraag voor het voorbije jaar in bij de gemeentelijke dienst sport voor 1 september.

Na advies van de gemeentelijke sportraad zal het voorstel van subsidie voor uitvoering aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden.

Voor wie

Binnen de perken van het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag kan jaarlijks een grassubsidie verleend worden.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de sportclub aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen:

 • de sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad Heusden-Zolder, en niet bij een andere gemeentelijke adviesraad;
 • de sportclub is verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder;
 • de zetel van de sportclub moet gevestigd zijn in Heusden-Zolder of de sportclub moet een plaatselijke afdeling zijn van een nationale of plaatselijke organisatie;

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld als volgt:

 • € 1.000 voor een sportterrein dat gebruikt wordt in competitieverband overeenkomstig artikel 3,2a, of gelijkgesteld, met een maximum van 5 terreinen;
 • € 500 voor een klein sportterrein dat gebruikt wordt overeenkomstig artikel 3,2a of gelijkgesteld, met een maximum van 2 terreinen;
 • € 400 voor een sportterrein dat gebruikt wordt overeenkomstig artikel 3,2b;
 • € 300 voor een terrein gebruikt door een hondenclub, zowel in competitie als recreatief verband;

De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan een begrotingskrediet van € 32.000.

Indien het voorziene krediet in de begroting vermeerderd of verminderd wordt, zal de vastgestelde subsidie per terrein evenredig verminderd of vermeerderd worden.

Meer info

Als bijlage vind je de bundels waarin het reglement en het aanvraagformulier zijn opgenomen.