Impulssubsidie sportclubs

Inhoud

Binnen de perken van het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag kan het gemeentebestuur een subsidie toekennen ter ondersteuning van de jeugdsportbegeleiders, die actief zijn binnen de Heusden-Zolderse sportclubs.

Voorwaarden

De jeugdsportbegeleiders dienen, om voor betoelaging in aanmerking te komen, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma's:
  • Licentiaat of regent lichamelijke opvoeding;
  • Getuigschriften van de Vlaamse Trainersschool of geassimileerd door VTS;
  • Getuigschriften uitgereikt door sportfederaties, gelijkgesteld met een VTS-diploma;
 • Gedurende een volledig sportseizoen van de betrokken sporttak actief zijn als jeugdsportbegeleider.

Indien een jeugdsportbegeleider langer dan een maand afwezig is, moet men dit samen met een eventuele vervanger melden aan de dienst sport.

Procedure

De subsidie wordt toegekend aan de erkende sportclubs (artikel 2) en op basis van het aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders, die bij hen actief zijn tijdens het sportseizoen waarop de subsidie betrekking heeft (artikel 3).

De in aanmerking komende sportclubs zijn gehouden om volgende gegevens voor 1 september van het subsidiejaar over te maken aan de dienst sport via het aanvraagdossier subsidiereglement sport:

 • Identificatiegegevens van de sportclub;
 • Rekeningnummer van de sportclub, waarop de toelage kan gestort worden;
 • Een lijst van de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders die gedurende het afgelopen sportseizoen actief waren binnen de sportclub, met opgave van het aantal trainingsuren per trainer en ondertekend door het clubbestuur en de trainer;
 • Een kopie van de diploma's of getuigschriften van de betrokken trainers;
 • Een overzicht van de jeugdwerking met een opgave van het aantal jeugdploegen en competities, waarin zij uitkomen, en de samenstelling van het jeugdbestuur.
  De in aanmerking komende sportclub zijn gehouden om voor de aanvang van het sportseizoen de volgende gegevens aan de dienst sport te bezorgen:
 • Een overzicht van de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders, die zullen instaan voor de jeugdtraining;
 • Een overzicht van de trainingsuren en locaties op weekbasis, van de jeugdploegen, die door gediplomeerde jeugdsportbegeleiders getraind worden.

Voor wie

De aanvragende sportclub dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De sportclub is erkend door de gemeente Heusden-Zolder en is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 2. Het minimum aantal actieve, sportende leden van de sportclub is 30 op het moment van de subsidieaanvraag
 3. De sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad en niet aangesloten bij een andere adviesraad.
 4. De sportclub is verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder.
 5. Alleen sportclubs die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies.
 6. De sportclub heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking.
 7. De sportclub is niet gericht op topsport, maar op het Sport-voor-Allen-beleid.
 8. De jeugdploegen of jongeren dienen deel te nemen aan of zich voor te bereiden op de reguliere jeugdsportcompetities. Voor de bepaling van jeugdcategorie worden de indelingen aangehouden, zoals deze vastgelegd zijn in de overeenkomstige federatiereglementen. De leeftijdsgrens van de jeugdwerking wordt vastgelegd op maximum 18 jaar

Afhandeling

Indien na controle door een bevoegd ambtenaar blijkt dat een sportclub foutieve of fictieve gegevens opgaf, kan het college van burgemeester en schepenen, op advies van de sportraad, de betrokken sportclub voor 2 jaar uitsluiten van deze subsidiëring en de genoten subsidie terugvorderen.

Bedrag

Het globaal ter beschikking gestelde bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal jeugdtrainingsuren gegeven door alle erkende, gediplomeerde jeugdsportbegeleiders van alle in aanmerking komende sportclubs samen. Hierbij wordt er rekening gehouden met een verschillende waardering van de diploma’s:

 • Trainer A heeft een weging van 1,4;
 • Trainer B heeft een weging van 1,2;
 • Initiator en LO’ers hebben een weging van 1;

Dit geeft de waarde van één jeugdtrainingsuur weer. Het totaal subsidiebedrag per sportclub wordt bekomen door het bedrag per uur jeugdtraining te vermenigvuldigen met het totaal aantal uren gediplomeerde training gegeven aan aangesloten jeugdleden rekening houdende met de waardering van het diploma.

Meer info

Als bijlage vind je de bundels waarin het reglement en het aanvraagformulier zijn opgenomen.