Initiatiefrecht voor burgers

Hoe kan je als burger inspraak krijgen in het beleid?

Het gemeentedecreet voorziet in mogelijkheden voor meer participatie van de burgers in het beleid. Daarvoor kan de gemeenteraad adviesraden en overlegstructuren oprichten.
Daarnaast mag je als burger ook verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, of voorstellen van burgers, door minstens 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar ondertekend, bij de gemeente indienen per aangetekende brief. Op de Stafdienst Secretariaat & Juridische zaken (juriste) kan je terecht voor een modelformulier.

Je richt jouw brief aan het College van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

Wat is een verzoek of een voorstel?

Een verzoek of voorstel is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift of voorstel moet de vraag duidelijk zijn.
Een verzoek of voorstel is geen klacht; klachten worden behandeld volgens het klachtenbehandelingsysteem.

Hoe regelt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad de verzoekschriften en voorstellen?

Verzoekschriften en voorstellen die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, mogen niet behandeld worden.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift of voorstel beschouwd als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik beledigend is.

De voorzitter van de gemeenteraad doet deze bovenstaande beoordeling en kan jou om een nieuw geformuleerd verzoekschrift of voorstel vragen, zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift of het voorstel op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad als het verzoekschrift minstens 30 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift of voorstel later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De behandeling van de verzoekschriften en voorstellen tijdens de vergadering van de gemeenteraad volgt steeds na de eventuele bijkomende agendapunten van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften en voorstellen naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

Jij als verzoeker of, als het verzoekschrift of voorstel door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift of het voorstel, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een orgaan van het lokaal bestuur. In dat geval heb je als verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift of voorstel het recht op bijstand door een persoon naar keuze.

De gemeenteraad geeft, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift of voorstel, een gemotiveerd antwoord aan jou als verzoeker of, als het verzoekschrift of voorstel door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift of voorstel.