Het gemeentebestuur gaf bureaus D+A en Q-BUS Architectenbureau de opdracht een geïntegreerd en kwaliteitsvol masterplan te ontwerpen voor de site van CC Muze, de voormalige Witherenpastorie Woutershof en de sporthal van Zolder. Dit in combinatie met de omgeving van de basisschool Beekbeemden, gelegen te midden van het erkend natuurreservaat ‘Schansbeemden’, en het Domherenpark met het Domherenhuis.

Doel is om verschillende functies (een nieuwe basisschool met polyvalente ruimtes, een nieuwe sportzaal) te combineren en te richten naar verschillende doelgroepen, zonder daarbij het Woutershof te verloochenen. Van belang is ook het creëren van een veilige en aangename schoolomgeving waarbij maximaal ingezet wordt op een multifunctionele open school. De school zal na de schooluren gebruikt kunnen worden door lokale verenigingen en daarvoor moet voldoende parkeerruimte worden voorzien.

Het opgemaakte masterplan is gebouwd rond een aantal principes

Het knippen van de Dekenstraat

Door de Dekenstraat t.h.v. het plangebied te knippen, wordt het autoverkeer geweerd en wordt een rustige en veilige omgeving gecreëerd. Het is zo mogelijk om het vrijgekomen deel van de Dekenstraat groen aan te leggen en op die manier het plangebied met het Domherenpark te verbinden. De straat vormt dan niet langer een barrière tussen het Domherenpark en het plangebied en daardoor wordt het één groot parkgebied .

De inritten van de woningen langs de Dekenstraat en het Domherenhuis blijven bereikbaar.

Het verweven van landschappelijke en stedelijke functies

De kern van Zolder ligt rond de kerk en is in de loop van de jaren langs de Dorpsstraat–Dekenstraat en de Ringlaan verder uitge­strekt. Het plangebied bevindt zich op een kruispunt tussen de uitloper van deze kern en een aantal grotere natuur­lijke open plekken in Zolder. Deze groene plek­ken worden gevormd door het park rond het Domherenhuis en de waardevolle na­tuurzone Schansbeemden, die aansluit op de vallei van de Mangelbeek.

De te bouwen site moet dan ook een schakel zijn tussen deze gebieden. In het gebied worden enkele bebouwde zones voorzien die het Woutershof linken met de uitlopers van de kern van Zolder. De groene zone over de Dekenstraat maakt de verbinding tussen het bestaande en het nieuwe groen binnen het plangebied met het Domherenpark. Om dit nog te versterken, wordt voorgesteld om een nieuwe dreefstructuur te voorzien vanaf het Woutershof doorheen het Domherenpark tot aan ‘t Weyerke.

Er wordt verder bekeken hoe via deze zone een overgang gemaakt kan worden richting de natuurlijke zone van de Schansbeemden, het fietsroutenetwerk en het Kolenspoor. Dit om een groencorridor te creëren tus­sen de beekvalleien.

Historische context als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Het Wou­tershof is een beschermd gebouw en vormt binnen Zolder-Centrum een be­langrijk historisch baken. Door het Woutershof op een hedendaagse manier te herinterpreteren en te integreren, met respect voor de erfgoedwaarde, kan het een grotere meerwaarde betekenen naar de omgeving.

Multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw

Dit multifunctioneel ruimtege­bruik betekent dat zowel bebouwde als onbe­bouwde ruimten geschikt zijn voor meerde­re functies. Dit laat toe om bijvoor­beeld de schoolruimten, zowel tijdens als na de schooluren, intensie­ver te gebruiken. Zo kunnen verenigingen bijvoor­beeld gebruik maken van de sportzaal voor de organisatie van sportactiviteiten. De school kan ook lokalen ter beschikking stellen in functie van muzie­klessen, vergaderingen en dergelijk.

Hoe vertalen deze principes zich nu in de praktijk?

De School bevindt zich op de hoek Ringlaan-Beenhouwersstraat. De positie van de bouwvolumes aan de rand zorgt voor maximale openheid van het groene binnengebied. Het school­volume langs de Ringlaan is maximaal 3 bouwlagen hoog. Langs de Beenhouwerstraat richting Domherenpark wordt gekozen voor een geleidelijke afbouw van de hoogte naar 1 à 2 bouwlagen. Om filevorming in de omliggende straten te vermijden, is gekozen voor een snelle en trage ‘kiss & ride’ strook.

De sportzaal ligt op de hoek Dekenstraat-Kuipersstraat. De hoogte- en oppervlakteafmetingen van de zaal laten toe dat alle recreatieve sporten er kunnen beoefend worden.

Op de hoek Ringlaan-Kuiperstraat worden enkele duurzame meergezinswoningen, tot maximaal 3 bouwlagen, voorzien.

Door de aanwezigheid van het Woutershof en de bijhorende te behouden dreef is gekozen om centraal een groen hart te creëren. Dit park werkt als ver­binding tussen de verschillende functies op de site en gaat een relatie aan met het Domherenpark. Door middel van een verlenging van de dreefstructuur en andere trage verbindingen worden beide groenstructuren met elkaar verankerd.

In het park is er belevings- en speelruimte voor jong en oud voorzien.

Infrastructuur voor traag verkeer Het plan voorziet doorheen de site verschil­lende wandel- en fietsverbindingen. Verscheidene zitele­menten accentueren het verpozingska­rakter van de site. Het inplannen van fietsbeugels op strategisch plaatsen kan het fietsgebruik stimuleren. 

Binnen het plan is een zo groen moge­lijk ingerichte parking voorzien.

Op de site wordt er veel aandacht besteed aan de juiste beplanting. Het nieuw te voorziene groen zal een meerwaarde zijn voor de omgeving en helemaal thuis horen in het concept.