Het lokaal bestuur bundelde haar beleidsvisie in een concreet meerjarenplan voor deze nieuwe legislatuur. Hierin is er oog voor toekomstige uitdagingen en diverse eisen die gesteld worden aan een hedendaagse organisatie. Eveneens is ruimte voorzien voor investeringen, met daarbij de nodige mankracht om de uitdagingen vorm te geven. Enkele speerpunten uit ons meerjarenplan …

Dienstverlening is maatwerk

Onze inwoners moeten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier geholpen worden. We zetten daarom in op een continue verbetering van onze dienstverlening en het ontwikkelen van een gedragen en organisatiebrede visie. Het is de bedoeling om voor alle kanalen, producten en diensten een identieke maatstaf te hanteren. Daarnaast werken we verder aan het vereenvoudigen van onze procedures en nemen we de eerste stappen naar een uniek loket, waar we de klant zo veel mogelijk meteen verder helpen of gericht doorverwijzen.

Naast het verder uitbouwen van ons e-loket maken we ook werk van een koppeling tussen onze software voor begraafplaatsen en een GIS-module. Hierdoor wordt de inrichting van onze begraafplaatsen overzichtelijker en de aanpak transparanter voor de burger. Efficiëntie en klantvriendelijkheid waar de burger centraal staat, blijven in de nieuwe legislatuur prioritair.

Versterking van de lokale economie

Onze gemeente biedt een aantrekkelijk klimaat voor ondernemen en jobcreatie. Onze lokale bedrijventerreinen hebben dan ook nood aan expansie. Met behulp van de tool die VITO, in opdracht van de provincie Limburg ontwikkelde, gaan we actief op zoek naar geschikte locaties voor de verdere ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. Op deze manier versterken we onze positie en blijven we een aantrekkelijke gemeente voor investeerders.

We zetten nieuwe stappen in het strategisch-commercieel plan om winkelgebied Cité verder vorm te geven tot hoofdwinkelgebied. Daarom maken we in de toekomst werk van een RUP Koolmijnlaan, waarin de opwaardering van zowel winkelgebied als leefomgeving centraal staan.

Inzetten op leefbare omgeving en betere infrastructuur

Samen met de VLM geeft het gemeentebestuur aan de Mangelbeekvallei de aandacht die ze verdient. Met het inrichten van mijnbelevingsplekken en voldoende veilige wandel- en fietswegen, krijgt de Mangelbeekvallei een centrale rol tussen de dorpskernen van Heusden en Zolder. Het moet een plek worden die de buurtbewoners koesteren en waar je veilig door een groene omgeving van De Wijers tot het mijnerfgoed kan wandelen of fietsen.

Een deel van de Koolmijnlaan wordt heringericht. In het kader van ontharding willen we maar liefst 13 160 m² overbodig asfalt en beton opbreken. De Koolmijnlaan is een veel gebruikte fietsverbinding voor heel wat studenten uit de buurt. De bedoeling is om deze weg om te vormen naar een verbindende wandel- en fietsboulevard in een versterkte natuurlijke omgeving, met respect voor het mijnerfgoed.

Andere locaties met veel fiets- en wandelverkeer worden eveneens aangepakt. We rollen het Scholenplan verder uit en plannen verschillende verkeersingrepen om onze schoolomgevingen veiliger te maken. We zetten hier in op zowel fietspaden als ons netwerk van trage wegen.

Tot slot blijven we verder investeren in ons rioleringsplan en de verdere uitbouw van de IBA’s. Vanaf 2020 staan grote rioleringsprojecten, zoals bijvoorbeeld Ubbersel fase II of Dorpsstraat-Dekenstraat, op de agenda.

Aandacht voor klimaat en milieu

Met de ondertekening van het Europees burgemeestersconvenant voor klimaat en energie engageerden we ons om werk te maken van een ambitieus klimaatplan. Het doel is om tegen 2030 maar liefst 40% minder broeikasgassen uit te stoten en Heusden-Zolder veerkrachtig te maken om de effecten van de klimaatveranderingen op te vangen. Zo gaan we bij de bouw of het renoveren van gemeentelijke gebouwen steeds het gebruik van energie-efficiënte technieken of van hernieuwbare energiebronnen onderzoeken. Daarnaast kiezen we resoluut voor LED-verlichting als openbare verlichting. Om de uitstoot van verkeer te beperken, zetten we met ons eigen voertuigenpark in op voertuigen met een lagere uitstoot.

Natuurlijk gaat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten onverminderd verder. Naast preventieve maatregelen, stimuleren we de hulp van vrijwilligers in opruimacties zoals Straat.Net en Mooimakers en schaven we de visie rond de plaatsing van vuilnisbakken bij waar nodig. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) krijgen we ook meer slagkracht om de opsporing en aanpak van de overtreders hard te maken.

Veilige omgeving

Veiligheid blijft ook in de nieuwe legislatuur een topprioriteit. Met het van start gaan van de gemeentelijke administratieve sancties krijgt onze gemeente, alvast een extra wapen in de strijd tegen sluikstort, straatraces of andere vormen van overlast. Het bestuur geeft bij deze een krachtig signaal met een nog doortastende aanpak. Ook investeren we in onze politiezone en bekijken we op welke manieren we ook efficiënt kunnen inzetten op reeds bestaande middelen.

Uitbreiding toeristisch aanbod

Heusden-Zolder maakt meer dan ooit gebruik van haar mijnverleden met de verdere ontwikkeling van het masterplan ZLDR Mine. In deze toekomstige visie wordt nagedacht over de samenwerking met aanwezige partners en wordt er gewaakt over de concurrentie tussen privé en openbare ondernemers. Masterplan ZLDR Mine zal ervoor zorgen dat onze gemeente haar plaats verdient tussen grotere mijnsteden zoals Genk of Beringen.

Een andere grote troef in onze gemeente is ongetwijfeld Domein Bovy. Ook hier zal in een masterplan de toekomstvisie inzake recreatie, educatie en natuurbeleving uitgewerkt worden. Het domein is alvast door haar laagdrempeligheid en toegankelijkheid een mooie trekpleister. Bedoeling is om dit in de toekomst verder uit te bouwen met aandacht voor reeds bestaande samenwerkingsverbanden.

Strijd tegen armoede

Met ons armoedebeleid streven we naar een inclusieve en integrale aanpak, waar we het volledige aanbod van ondersteuning op elkaar kunnen afstemmen om zo tegemoet te komen aan de noden van kwetsbare gezinnen. De aanpak op maat van kwetsbare jonge gezinnen van het project Zonnekind werkt. Daarom breiden we deze werking uit naar gezinnen met tieners en zetten zo extra in op een vroegtijdige aanpak. Door het te verankeren in de reguliere werking, creëren we perspectief op lange termijn en verzekeren we stabiliteit en opvolging.

Elk gezin telt ! Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen, en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente hun weg vinden naar onze dienstverlening zal er geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind in onze gemeente. In dit Huis van het Kind zal het consultatiebureau van Kind en Gezin ondergebracht worden, het medisch onderzoek van het CLB, spelotheek Patapoef, de werking van Instapje van Kind en Taal vzw, het voorschools project Hupsakee, het Lokaal Loket Kinderopvang, en het spreekuur van de opvoedingswinkel West-Limburg. 

Investeren in een bruisend vrijetijds- en verenigingsleven

Onze gemeente staat gekend om haar geëngageerd en actief verenigingsleven. Uiteraard willen we dit als bestuur alle kansen geven door locaties aan te bieden waar mensen kunnen samenkomen. Door het omvormen van het Woutershof tot open en publieke locatie, wordt Zolder-Centrum een mooie ontmoetingsruimte rijker. Daarnaast kunnen verenigingen in de toekomst na de schooluren gebruik maken van verschillende lokalen in het nieuwe schoolgebouw Beekbeemden. 

Op sportgebied staan tal van investeringen op stapel. De nog te bouwen E-sportzaal in Zolder-Centrum zal een welgekomen aanwinst zijn. Andere projecten zoals de uitbreiding van de kunstgrasvelden, de Velodroom en een gloednieuw skatepark zullen zeker op gejuich onthaald worden.

Naast de uitbreiding van sport- & spelinfrastructuur is er ruimte voor de organisatie van nieuwe evenementen. Onze deelname aan de Buitenspeeldag is daar een goed voorbeeld van. Op 22 april 2020 starten we groots met een eerste editie op Domein Bovy, met als doel zoveel mogelijk kinderen buiten aan het spelen te krijgen.

In De Zandloper maken jaarlijks meer dan 30 000 senioren gebruik van het ruime aanbod van vormende en ontspannende activiteiten. Hier blijven we de volgende jaren actief op inzetten.

Het bestuur wil onze verenigingen meer kansen geven om zich te profileren en hun werking of activiteiten kenbaar te maken. Naast de mogelijkheden in het nieuwe infozine #vanhtotz onderzoeken we welke nieuwe kanalen we kunnen aanboren om onze verenigingen een breder communicatieplatform aan te bieden. 

Streven naar een evenwichtige lastenverdeling

Tijdens deze nieuwe legislatuur streven we naar een eerlijke verdeling van de lasten tussen de burgers onderling, maar ook tussen burger en de ondernemingen van onze gemeente. Om werken te belonen voert het bestuur een taks-shift in: de personenbelasting daalt van 8% naar 7,5% en de onroerende voorheffing stijgt van 882 naar 935 opcentiemen. Deze shift is voor de gemeente budgetneutraal, voor onze inwoner is ze dat niet. Het eindresultaat zal afhankelijk zijn van diens inkomsten in de personenbelasting en het kadastraal inkomen van de woning. 

Limburg.net streeft ernaar om in alle Limburgse gemeentes een uniform tarief te hanteren en verhoogt de directe inning met € 40 per gezin. Tegelijk wordt een sociale korting ingevoerd voor ieder gezin met een gezinslid dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Tot slot voert Heusden-Zolder, net zoals de buurgemeenten, een belasting in voor dragende verticale constructies. Dit is een belasting van € 3 000 per constructie, voor de masten en pylonen met een hoogte van 20 meter en hoger.

Met dit meerjarenplan willen we als bestuur groeien, zoveel mogelijk gebruik maken van kansen die ons pad kruisen en openstaan voor nieuwe inzichten. Samen maken we er een gemeente van om trots(er) op te zijn.