Belasting op niet-afkoppelen hemelwater

Belasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater van het rioleringsnet

Inhoud

Er wordt een belasting gevestigd op het niet maximaal loskoppelen van hemelwater en afvalwater in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 500 per jaar, per afsluiting, per woongelegenheid.  Deze belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 250 tot en met het jaar waarin door de afkoppelingsadviseur vastgesteld wordt dat aan de afkoppelingsplicht van hemelwater is voldaan.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.