Gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2019 14.48 u.
DAVO helpt jou!

Wat is DAVO?

Je bent gescheiden en er werd beslist dat de andere ouder van jouw kinderen onderhoudsgeld voor hen moet betalen. De laatste maanden krijg je echter niets of niet het volledige bedrag. In dat geval kan je bij DAVO terecht. Dit is de Dienst Voor Alimentatievorderingen.

DAVO kan immers:

 • Het maandelijks en het achterstallig onderhoudsgeld bij jouw ex-partner opeisen.
 • Eventueel voorschotten op het lopende maandelijks onderhouds­geld aan jou betalen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je moet in België wonen
 • Het onderhoudsgeld werd in de laatste 12 maanden minstens twee keer niet of slechts gedeeltelijk betaald
 • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een beslissing van de rechter of in een overeenkomst (vb. bij de notaris)

Heb jij recht op voorschotten?

Davo betaalt alleen voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen uit. Voor persoonlijk onderhoudsgeld kan je geen voorschotten ontvangen.

Jouw netto maandinkomen mag niet hoger zijn dan 1 800,00 euro per maand. Dit bedrag wordt verhoogd met 70,00 euro per kind dat je ten laste hebt. Heb je bijvoorbeeld drie kinde­ren dan mag jouw netto maandinkomen niet hoger zijn dan 2010,00 euro. Het bedrag van deze verhoging per kind wordt verdubbeld voor een kind met een handicap.

Voor de berekening van jouw maandinkomen wordt rekening gehouden met :

 • Je maandloon uit arbeid
 • 1/12 van diverse premies (vakantiegeld, einde­jaarspremie, ploegenpremie, nachtpremie,…)
 • Inkomsten uit verhuring, leercontract, …
 • Inkomsten ten gevolge van een handicap
 • Voordelen in natura (bv. maaltijdcheques,…)
 • Werkloosheidsuitkering
 • Ziekengeld of invaliditeitsuitkering
 • Leefloon

Uitzondering!

Er wordt geen rekening gehouden met:

 • Kindergeld
 • De inkomsten van jouw nieuwe partner

Hoeveel bedraagt het voorschot?

Het voorschot bedraagt maximum 175 euro per maand en per kind dat recht heeft op onderhoudsgeld. Als het toegekende onderhoudsgeld lager is dan 175 euro, kan het voorschot natuurlijk niet hoger zijn dan dit bedrag.

Voorbeelden:

 • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 190 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 175 euro per maand.
 • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 140 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 140 euro per maand.

Waar en wanneer aanvragen?

Je kan via het aanvraagformulier zowel :

 • Een tussenkomst vragen voor het opeisen van het maan­delijks onderhoudsgeld en de achterstallen
 • Voorschotten op het lopend onderhoudsgeld vragen

Dit formulier kan je downloaden via de website www.davo.belgium.be of je kan het afhalen in het DAVO Kantoor.

Dienst Voor Alimentatievorderingen Hasselt

Voorstraat 43 bus 35

3500 Hasselt

Telefoon : 0800 12 302

Vereiste documenten:

 • Het origineel van de gerechtelijke beslissing of van de notariële akte waarin het onderhoudsgeld werd bepaald
 • Alle akten van een gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op de gerechtelijke beslissing of op de notariële akte
 • Een tabel van de niet of de niet-volledig betaalde bedragen en de maand waarop deze bedragen betaald moesten zijn
 • Als u reeds zelf stappen heeft ondernomen om de verschuldigde bedragen in te vorderen, moet u dat aan de DAVO melden en de bewijsstukken daarvan bezorgen (bv. aangetekende brieven, stukken van de gerechtsdeurwaarder, ...)

Als u voorschotten aanvraagt, moet u ook de volgende documenten bij de aanvraag voegen:

 • Een kopie van de drie laatste loonfiches of van andere bewijsstukken in verband met uw bestaansmiddelen (leefloon, werkloosheidsvergoeding ...).
 • Desgevallend een kopie van de fiches met betrekking tot de diverse premies die u ontvangt (vakantiegeld, eindejaarspremie,…)
 • Indien het kind meerderjarig is, een schoolattest of bewijs van beroepsinschakelingstijd (= wachttijd).

Meer info?

OCMW- sociale dienst Heusden-Zolder

Tel: 011 45 61 50

info@ocmwheusdenzolder.be

Dienst Voor Alimentatievorderingen Hasselt

Voorstraat 43 bus 35 - 3500 Hasselt

Tel: 0800 12 302

davo.hasselt@minfin.fed.be