De verqunninqen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas vanaf 1 juli 2020.

Bij "officiële bekendmakingen belastingen en retributies" vindt u meer informatie over o.a. de tarieven.

Aanpassing retributiereglement wegens coronacrisis

Op de gemeenteraad van 25 juni 2020 werd goedgekeurd dat als het nooddecreet toelaat dat de gemeenten de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer mogen verlagen of schorsen dat al de tarieven vermeld in artikel 3, §1 worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2020.