Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op dragende verticale constructies met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Als dragende verticale constructie wordt beschouwd: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, en met een hoogte van minstens 20 meter boven het maaiveld, die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidinstallaties, het transport van energie- en radio-installaties.

De belasting bedraagt € 3.000,00 per jaar en per dragende verticale constructies en is verschuldigd door de eigenaar van de dragende verticale constructie.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst financiën. Dit kan per post, fax of e-mail: melina.melders@heusden-zolder.be.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 100%.
Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.