Gepubliceerd op zaterdag 1 september 2018 14.05 u.

Voor wie is dit? Hoeveel bedraagt het leefloon?

Als je geen recht hebt op enig inkomen of je hebt een inkomen lager dan de bedragen in de tabel hieronder, heb je mogelijk recht op het leefloon of een gedeeltelijk leefloon. Het bedrag dat je maandelijks kan ontvangen, hangt af van jouw inkomsten en leefsituatie.

Zoals je in de tabel hieronder kan zien, zijn er drie situaties mogelijk :

  1. Samenwonende persoon: als je samenwoont met één of meer meerderjarige personen.
  2. Alleenstaande persoon: als je alleen woont.
  3. Gezin: als je één of meer minderjarige kinderen ten laste hebt . Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen. 
Bedragen vanaf 1/09/2018 per maand per jaar
Samenwonende persoon 607,01 7.284,12
Alleenstaande 910,52 10.926,19
Gezin 1.254,82 15.057,85

Wie kan je helpen met je aanvraag?

Als je denkt in aanmerking te komen, dien je een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW waar je woont of verblijft.

OCMW Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
Tel 011/45 61 50
e-mail: socialedienst@ocmwheusdenzolder.be

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart, bankkaart(en)
  • bewijzen van jouw bestaansmiddelen, inkomsten, spaargelden en die van de mensen waarmee je samenwoont
  • andere relevante documenten zoals attesten FOD Sociale Zekerheid, beslissingsbrieven RVA/VDAB/ziekenfonds/RIZIV, vonnis echtscheiding

Hoe verloopt jou aanvraag voor een leefloon?

Als je een leefloon hebt aangevraagd, krijg je hiervan een ontvangstbewijs van het OCMW.

Een maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek (met huisbezoek) uitvoeren.

Zij zal jouw situatie bekijken en nagaan of je voldoet aan de voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats en werkbereidheid. Belangrijk is ook om na te gaan of je mogelijk andere rechten hebt zodat je geen leefloon hoeft te krijgen.

De maatschappelijk werker zal nagaan hoe jouw leefsituatie eruit ziet. Hoe is je gezin samengesteld? Welke inkomsten zijn er in jouw gezin? Zijn er nog andere mogelijkheden om het gezinsinkomen te verhogen? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die de maatschappelijk werker zal stellen.

Alle belangrijke informatie wordt door de maatschappelijk werker genoteerd in het sociaal verslag dat voorgelegd wordt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Op basis van dit sociaal verslag neemt het BCSD binnen de 30 dagen na jouw aanvraag een beslissing over jouw recht op leefloon.

 Indien het BCSD je leefloon toekent, zal de maatschappelijk werker samen met jou een stappenplan (een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) opmaken om jouw situatie te verbeteren. Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW immers ook iets terug van jou. Het zal bijvoorbeeld vragen dat je een opleiding, een cursus volgt of werk zoekt. Het uiteindelijke doel is dat je terug verder kan zonder leefloon.

Meer informatie

https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/wegwijs-het-leefloon