Subsidie buitengewone investeringen sportclubs

Inhoud

Binnen de perken van het in het budget voorziene en goedgekeurde budget kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende sportclub voor buitengewone infrastructuur-, onderhouds- en verbeteringswerken aan bestaande sportterreinen, aanhorigheden en gebouwen.

Komt in aanmerking:

 • het uitvoeren van "dringende" infrastructuurwerken of buitengewone onderhouds- en verbeteringswerken aan bestaande sportterreinen, aanhorigheden en gebouwen;
 • werken ten gevolge van de veranderde voorschriften en reglementeringen uitgevaardigd door de betrokken sportbond of de overheid (i.v.m. veiligheid, e.a.);
 • bouw, inrichting e.a. van cafetaria’s of clubhuizen worden uitgesloten;
 • verfraaiingswerken worden uitgesloten;
 • nieuwbouw of grote renovaties worden uitgesloten.

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de sportclub aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Heusden-Zolder;
 • aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad Heusden-Zolder, en niet bij een andere gemeentelijke adviesraad;
 • verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder;
 • minstens 5 jaar actief zijn;
 • alle infrastructuurwerken realiseren op gronden eigendom van de gemeente Heusden-Zolder;
 • een vzw zijn;
 • een goede, actieve werking hebben waarin sport centraal staat;
 • zich akkoord verklaren om de sportinfrastructuur gratis ter beschikking te stellen bij gemeentelijke sportorganisaties.

Procedure

Aanvraagprocedure:

 1. de vzw neemt contact op met de dienst sport die binnen de 5 werkdagen ter plekke komt om de situatie vast te stellen;
 2. de vzw legt, indien nodig, onderhouds- of keuringsattesten voor tijdens het plaats bezoek;
 3. de vzw zorgt, ondertussen, voor 3 offertes van de buitengewone infrastructuur-, onderhouds- of verbeteringswerken;

Toekenningprocedure:

De dienst sport legt de volledige aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen;

Procedure na toekenning:

 1. na ondertekening van het contract wordt 50% van het totale subsidiebedrag overgemaakt; na uitvoering en controle van de werken door het gemeentebestuur en na verantwoording van het subsidiebedrag wordt de overige 50% van het subsidiebedrag toegekend.
 2. de vzw volgt de geldende wettelijke voorschriften;
 3. de vzw legt volgende documenten voor tijdens de uitvoering:
  • verslag raad van bestuur waarbij minimum 3 firma’s worden aangeduid die gevraagd worden om een offerte in te dienen volgens een goedgekeurd bestek;
  • verslag raad van bestuur waarbij de prijzen worden opgenomen en een keuze wordt gemaakt van de binnengekomen offertes;
  • alle binnengekomen offertes;
  • facturen van de gekozen offertes.

Bedrag

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt 90% van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs (berekende uurlonen van zelf uitgevoerde werken worden niet in aanmerking genomen). Indien de buitengewone investering betrekking heeft op een onderdeel van de infrastructuur waarop wettelijke onderhoud en keuring vereist is, moet deze voorgelegd kunnen worden. Als dit niet kan, zal de tussenkomst via gemeentelijke subsidie slechts 50% bedragen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs minimum € 1.000 en maximum € 8.500 per project te bedragen. In uitzonderlijke, aantoonbare gevallen en indien het krediet het toelaat, kan het college van burgemeester en schepenen besluiten om een hogere subsidie toe te kennen.

De aanvrager verbindt er zich toe de werken uit te voeren of aankopen te doen via prijsvraag volgens de regels van de mededinging, evenals de facturen en prijsoffertes op aanvraag van het gemeentebestuur voor te leggen.

De sportclub dient uiterlijk voor 31 december voor het jaar volgend op het jaar van toekenning haar toelage op te vragen. Anders vervallen de openstaande kredieten.

Meer info

Als bijlage vind je de bundels waarin het reglement en het aanvraagformulier zijn opgenomen.