Subsidie investeringsprojecten sportclubs

Inhoud

Binnen de perken van in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag kan er een subsidie gegeven worden aan Heusden-Zolderse sportclubs voor infrastructuur- en verbeteringswerken aan sportterreinen, aanhorigheden en gebouwen.

Komt in aanmerking:

 • Infrastructuurwerken en buitengewone onderhouds- en verbeteringswerken aan bestaande sportterreinen, aanhorigheden en gebouwen;
 • Nieuwe sportinfrastructuur (gebouwen of sportterreinen);
 • Verfraaiingswerken worden uitgesloten;
 • Bouw, inrichting e.a. van cafetaria’s of clubhuizen worden uitgesloten;

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de sportclub aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Heusden-Zolder;
 2. aangesloten zijn door de gemeentelijke sportraad Heusden-Zolder, en niet bij een andere gemeentelijke adviesraad;
 3. verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder;
 4. minstens 5 jaar actief zijn;
 5. alle infrastructuurwerken realiseren op gronden eigendom van de gemeente Heusden-Zolder;
 6. een vzw zijn;
 7. een goede, actieve werking hebben waarin sport centraal staat;
 8. zich akkoord verklaren om de sportinfrastructuur gratis ter beschikking te stellen bij gemeentelijke sportorganisaties.

Procedure

Aanvraagprocedure:

De vzw vraagt een investeringskrediet aan bij het gemeentebestuur vóór 1 september van het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin men de subsidie wenst te genieten. De vzw gebruikt hiervoor het aanvraagdossier van de dienst sport en hierbij moeten volgende documenten zitten:

 • gemotiveerde aanvraagbrief
 • beslissing algemene vergadering om de aangevraagde werken uit te voeren
 • offertes waarop het investeringskrediet gebaseerd is (geen ramingen)
 • plannen (eventueel voorontwerp)
 • boekhouding van de laatste 2 jaren, eventueel aangevuld met een financieringsplan

De dienst sport legt de volledige voorstellen voor tijdens de budgetbesprekingen.

Indien een sportclub voor het lopende jaar niet meer in aanmerking komt, wordt de aanvraag prioritair behandeld in het volgende dienstjaar, mits zij haar aanvraag opnieuw bevestigt.

Toekenningprocedure

(indien het krediet voorzien is in het budget volgend op het jaar van aanvraag):

De vzw voegt (indien nodig) een stedenbouwkundige vergunning toe aan het dossier waarna de voorstellen tot toekenning worden voor advies voorgelegd aan de sportraad. Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning goed.

Procedure na toekenning

Na ondertekening van het contract wordt 50% van het totale subsidiebedrag overgemaakt en mag men starten met de uitvoering; na uitvoering en controle van de werken door het gemeentebestuur en na verantwoording van het subsidiebedrag wordt de overige 50% van het subsidiebedrag toegekend. Investeringen waarbij de werken 50.000 euro overschrijden kunnen een tussentijdse uitbetaling van 25% krijgen na voorlegging van voldoende facturen om dit subsidiebedrag te verantwoorden.

De vzw volgt de geldende wettelijke voorschriften en legt volgende documenten voor tijdens de uitvoering:

 • verslag algemene vergadering of raad van bestuur waarbij minimum 3 firma’s worden aangeduid die gevraagd worden om een offerte in te dienen volgens een goedgekeurd bestek;
 • verslag algemene vergadering of raad van bestuur waarbij de prijzen worden opgenomen en een keuze wordt gemaakt van de binnengekomen offertes;
 • alle binnengekomen offertes;
 • facturen van de gekozen offertes.

Bedrag

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt 50% van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs (berekende uurlonen van zelf uitgevoerde werken worden niet in aanmerking genomen) tot een bedrag van 60 000 euro op 10 jaar. Projecten met een grotere investeringskost of wanneer de sportclub haar maximum bereikt heeft, kunnen toch gesubsidieerd worden waarbij het bedrag of de procentuele tussenkomst bepaald wordt door de gemeenteraad.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs minimum € 5 000 per project te bedragen.

De aanvrager verbindt er zich toe de werken uit te voeren of aankopen te doen via prijsvraag volgens de regels van de mededinging, evenals de facturen en prijsoffertes op aanvraag van het gemeentebestuur voor te leggen.

De sportclub dient uiterlijk voor 31 december voor het jaar volgend op het jaar van toekenning haar toelage op te vragen. Anders vervallen de openstaande kredieten.

Meer info

Als bijlage vind je de bundels waarin het reglement en het aanvraagformulier zijn opgenomen.