Subsidie sportevenementen

Inhoud

Binnen de perken van het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag kan jaarlijks een subsidie voor sportevenementen verleend worden.

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet:

 • de sportclub erkend zijn door het gemeentebestuur van Heusden-Zolder;
 • de sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad en niet aangesloten bij een andere adviesraad;
 • de sportclub is verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder.
 • het sportevenement een Vlaams, nationaal of internationaal karakter hebben;
 • het sportevenement doorgaan op het grondgebied van Heusden-Zolder.

Volgende sportieve evenementen komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • gebruikelijke interclubontmoetingen en –competities;
 • oefenstonden en trainingen;
 • stages, initiaties en sportkampen;
 • vorming.

Bijkomende voorwaarden:

 • Het karakter van het evenement wordt bepaald door het deelnemersveld:
  • Vlaams niveau: deelnemers uit minimum 3 provincies en organisatorisch opengesteld voor deelnemers uit heel Vlaanderen;
  • Nationaal niveau: deelnemers uit minimum 5 provincies en organisatorisch opengesteld voor heel België;
  • Internationaal niveau: deelnemers uit minimum 4 verschillende landen.
 • Per sportclub kunnen er jaarlijks maximum 2 subsidieaanvragen gehonoreerd worden.
 • Indien twee of meer sportclubs samen een sportevenement organiseren, dient één van hen namens het organisatiecomité de subsidieaanvraag in.

Procedure

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij de Team Sport op de daartoe bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren minstens 12 weken voor aanvang van het evenement.

De dienst sport kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de dienst sport kan een controle uitoefenen bij de sportclub over de verstrekte gegevens.

Indien een sportclub onjuiste verklaringen aflegt, zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot weigering van de subsidie of terugvordering van de uitgekeerde subsidie.

Aanvraagformulier

Bij een reguliere aanvraag dient een duidelijke omschrijving van de organisator en het sportevenement vermeld te worden.

Bij een uitzonderlijke aanvraag moet vermeld worden:

 • een duidelijke omschrijving van de organisator;
 • omschrijving van het geplande sportevenement;
 • gedetailleerde raming van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

Afhandeling

Voor, tijdens en na het sportevenement moeten minstens volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • logo gemeente Heusden-Zolder wordt opgenomen in alle communicatiemiddelen;
 • inwoners van Heusden-Zolder mogen gratis binnen tijdens het sportevenement indien het om een uitzonderlijke aanvraag gaat;
 • facturen moeten voorgelegd worden tot minstens het subsidiebedrag;
 • deelnemerslijst(en) moet(en) bezorgd worden aan de dienst sport.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie bij een reguliere aanvraag wordt, afhankelijk van belangrijkheid en de uitstraling van het sportevenement, vastgesteld als volgt:

 • Vlaams niveau: 250 euro;
 • Nationaal niveau: 500 euro;
 • Internationaal niveau: 750 euro.

Het bedrag van de subsidie bij een uitzonderlijke aanvraag wordt bepaald op basis van de kosten- en opbrengstenraming van het sportevenement. De sportclub dient aan te tonen voor welk bedrag ze een subsidie wenst.

Meer info

Als bijlage vind je het aanvraagformulier en de bundels waarin het reglement en het aanvraagformulier zijn opgenomen.