Belasting op tweede verblijven

Inhoud

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op tweede verblijven. Het bedrag wordt forfaitair vastgesteld op € 500 per jaar per tweede verblijf.

Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf vormt van de eigenaar of de huurder, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond.
Tweede verblijven zijn: landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde wooncaravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger. Een tweede verblijf kan, maar hoeft niet uitgerust te zijn met sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, verwarming of meubilair. Indien deze zaken niet aanwezig zijn, maar de constructie is wel water- en winddicht, dan is dit voldoende om een tijdelijk verblijf mogelijk te maken en wordt de constructie toch beschouwd als tweede verblijf.

De belasting is verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst financiën. Dit kan per post of e-mail: gemeentebelasting@heusden-zolder.be 

Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.

Meer info

Inlichtingen over de constructie die als tweede verblijf aanzien wordt, kan je opvragen bij:

Team Ruimtelijke beheer & Woonbeleid
011 80 82 33
omgeving@heusden-zolder.be