Sinds 1 januari 2021 is er nieuwe regelgeving van toepassing voor alle shishabars en CBD-winkels die zich wensen te vestigen in Heusden-Zolder.

Deze zaken moeten voortaan ook over een uitbatingsvergunning beschikken vooraleer zij kunnen openen.

Een shishabar, moet naast de uitbatingsvergunning voor shishazaken, ook nog beschikken over een horecavergunning. Het is raadzaam deze eerst aan te vragen vooraleer stappen te ondernemen voor de uitbatingsvergunning van de shisha.

Reeds gevestigde shishazaken hebben tot 31 december 2021 tijd om hun aanvraag voor regularisering in te dienen. Je kan je aanvraag online doen via ons e-loket.

Online aanvragen

Bereid je aanvraag voor

Bereid je aanvraag voor, er moeten een aantal officiële documenten worden meegestuurd:

 1. Een uittreksel uit het strafregister volgens art. 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger model 2) van de exploitant, en, in het geval dat de exploitant een rechtspersoon is, ook van haar organen en/of vertegenwoordigers;
 2. Een overzicht van alle (rechts) personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij de exploitatie van de publiek toegankelijke inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger)
  + kopie van de identiteitskaart
  + bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze personen
 3. Een kopie van het actuele UBO-register
 4. Een kopie van het actuele aandeelhoudersregister
 5. Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt of er al dan niet nog bedragen verschuldigd (zouden kunnen- zijn inzake belastingen en taksen, boeten en intresten door de exploitant, en in het geval dat de exploitant een rechtspersoon is, van haar organen of vertegenwoordigers. Dit attest mag niet ouder zijn dan één maand.
 6. Een kopie van de laatst verplicht op te stellen (interne) jaarrekening, ongeacht de verplichting tot neerlegging en/of publicatie
 7. Een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals alle financieringsbronnen die hiervoor aangewend werden of worden met opgave van een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, inclusief stavingsstukken voor de financieringsbronnen, en met opgave van de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de exploitatie;
 8. Een bewijs dat de exploitant de aangevraagde locatie rechtmatig kan gebruiken voor de exploitatie van de publiek toegankelijke inrichting (kopie van de aankoopakte, of huurovereenkomst)
 9. Indien je een vergunning voor een CBD-winkel aanvraagt, moet je ook een gedetailleerd certificaat van alle aangeboden producten, waaruit telkens de bepaling van de hoeveelheid (uitgedrukt in %) tetrahydrocannabiol en /of cannabiol blijkt, en waarbij tevens het proces van decarboxylatie deel uitmaakt van de analyse.
  De analyse van het product dient te gebeuren door toepassing van de GC-MS (Gaschromatografie – massaspectrometrie) of LC-MS methode (vloeistofchromatografie-massaspectrometrie). Ieder certificaat moet gelinkt zijn aan het lotnummer van deze aangeboden producten.

Wanneer een document ontbreekt wordt je aanvraag beschouwd al onvolledig en kan ze ook niet behandeld worden.