Veilige Bloemenwijk en Zandstraat

Sluipverkeer en te hoge snelheid vormen al sinds lange tijd een probleem in de bloemenwijk in Bolderberg. Het Team Mobiliteit voerde een analyse uit op basis van verkeerstellingen en werkte in overleg met verkeersdeskundigen aan een oplossing om het sluipverkeer te weren. Een diagonale knip op het kruispunt Irislaan en Heidestraat stopte het doorgaand verkeer af, maar zorgde ervoor dat verplaatsingen binnen de wijk wel mogelijk bleven. De proefopstelling was succesvol tegen sluipverkeer, maar de ontsluiting richting Hasselt vormde een pijnpunt binnen de wijk.

Bolderberg denkt mee

Het lokaal bestuur ging daarom op zoek naar een gedragen oplossing en zette daarvoor een participatietraject op poten waarbij buurtbewoners volgens het LaMA-concept concrete oplossingen mochten uitwerken. Begin 2020 hebben maar liefst 70 deelnemers hun steentje bijgedragen tijdens de werksessies, die uitmondden in het volgende verkeersplan met maatregelen voor de hele wijk:

  • Poortjes op toegangswegen tot bloemenwijk en op sluipwegen
  • Zone 30 en toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer binnen de wijk
  • Snelheidsbeperking van 50 km/u en wegversmalling in Zandstraat
  • Vraag aan stad Hasselt voor maatregelen in Schotelstraat

Veilig op de fiets

Het participatietraject bracht ook de nood voor veilige fietsoversteekplaatsen en fietspaden in de Zandstraat aan het licht. Hieruit ontstond het wegenisproject in de Zandstraat dat in 2023 werd uitgevoerd. Zie ook Veilig fietsen in Zandstraat - Gemeente Heusden-Zolder. In de volgende legislatuur kan de aanleg van vrijliggende fietspaden in de Zandstaat tussen de gemeentegrens met Zonhoven en de Begonialaan bekeken worden (gezamenlijke uitvoering in samenspraak met de gemeente Zonhoven en de provincie Limburg). Ook is het de bedoeling om het deel van de Zandstraat tussen de Vredestraat en de Sint-Jobstraat te voorzien van nieuwe brede fietspaden. Ter hoogte van Wolverik zou er een verhoogd kruispunt moeten komen om de snelheid van het verkeer op de Zandstraat af te remmen. Die werken zijn voorlopig niet gebudgetteerd voor deze legislatuur. De aansluiting met de Sint-Jobstraat zelf is onderdeel van een studie die is aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Rioleringsproject

De rioleringsprojecten “Irislaan-Anjelierenlaan”, “Heidestraat” en “Bolderdal” worden momenteel ontworpen samen met een studiebureau dat hiervoor aangesteld werd. Hierbij zullen deze straten voorzien worden van een gescheiden rioleringsstelsel en zal ook de weginfrastructuur vernieuwd worden.