Verblijfsbelasting

Inhoud

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op het verstrekken van toeristische logies. Het bedrag wordt forfaitair vastgesteld op € 150 per kamer per jaar, ongeacht het aantal bedden er geplaatst zijn. 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van het toeristisch logies dat aangemeld of vergund is of moet zijn volgens het logiesdecreet op 1 januari van het aanslagjaar.

Aangifteplicht

Het belastingreglement voorziet in een aangifteplicht.

Elk aanslagjaar wordt een aangifteformulier gestuurd dat tijdig ingediend moet zijn bij de dienst toerisme. Dit kan per post of e-mail naar ons toeristisch kantoor.

Dit aangifteformulier moet ingevuld en ondertekend zijn.

Bij gebrek aan tijdige aangifte of in geval van onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. In dit geval wordt de belasting verhoogd met 10 %.

Deze verhoogde belasting wordt samen met het hoofdbedrag ingekohierd en ingevorderd.

Regelgeving

Je vindt het volledige belastingreglement in meeting.net.

Meer info