Gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2019 14.22 u.
Heb je een laag inkomen, dan hebt je mogelijk recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Je betaalt dan minderen voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voorwaarden

U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als u:

 • meer dan drie maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt.
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.
 • een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid, ontvangt.
 • een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66%
 • in het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV’s).
 • in het ziekenfonds ingeschreven bent als wees.

 

U kunt ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek. Uw ziekenfonds controleert of uw bruto belastbaar gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar lager is dan het jaarlijkse grensbedrag.

Voor kwetsbare groepen wordt een andere berekeningswijze gebruikt, hierbij wordt ook rekening gehouden met het maandinkomen. U behoort tot een kwetsbare groep als u tot een van volgende categorieën behoort:

 • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees.
 • erkend als persoon met een handicap.
 • al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt of een combinatie van beiden.
 • eenoudergezin.
 • ambtenaren die min. 1jaar op disponibiliteit zijn.
 • militairen die min. 1jaar uit ambt zijn wegens ziekte.

Hoe weet je of je al recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming?

Je recht op de verhoogde tegemoetkoming is opgeslagen in ons systeem. Ook artsen, apothekers en andere zorgverleners hebben hier toegang toe.

Op je klever van je ziekenfonds kan je ook zelf nakijken of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Links onderaan op de klever staat een code van 2 keer 3 cijfers. Is het laatste cijfer een 1? Dan heb je nu al recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je hoeft geen aanvraag te doen bij uw ziekenfonds. 

 Voorbeelden: 101/101 – 111/111 – 121/121 – 131/131 – 441/461

(zie voorbeeld onderaan de pagina)

Wat zijn de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming?

 • Je betaalt een lager tarief in het ziekenhuis voor het verblijf.
 • Je betaalt minder remgeld (je persoonlijk deel van de kosten) voor bepaalde geneesmiddelen op voorschrift en/of medische zorgen.
 • Je hebt automatisch recht op de sociale derdebetaler. Dit betekent dat je bij de dokter slechts het deel betaald dat het ziekenfonds niet terugbetaald. De rest van je rekening betaalt het ziekenfonds rechtstreeks door aan je dokter. Als je een Globaal Medisch Dossier hebt, dan betaal je 1 euro voor een raadpleging bij je huisarts. Wanneer je recht hebt op de maximumfactuur worden de kosten voor prestaties volledig terugbetaald.
 • Je betaalt een lagere bijdrage aan de Vlaamse Sociale bescherming (of beter gekend als de jaarlijkse bijdrage die iedereen moet betalen voor de zorgverzekering)
 • Je hebt recht op extra tegemoetkomingen :
  • De Lijn en de NMBS geven bijvoorbeeld korting op standaardbiljetten
  • Bij de gemeente Heusden-Zolder heb je recht op tussenkomsten voor het lidgeld van je kinderen bij een sport– of jeugdvereniging en kunnen je kinderen deelnemen aan de activiteiten van AAP in de vakantie aan een verminderd tarief. Voor meer info : www.heusden-zolder.be/AAP.
  • De verwarmingstoelage van het OCMW
  • Korting op de provinciebelasting (€ 17.50 i.p.v. €35)
  • Verminderde bijdrage zorgverzekering / Vlaamse sociale bescherming (€ 26 i.p.v. €52)

Hoe aanvragen?

Als je de verhoogde tegemoetkoming niet automatische ontvangt, moet je deze aanvragen bij uw ziekenfonds.

Volgende mutualiteiten hebben een kantoor in Heusden-Zolder :

 • De voorzorg - Koolmijnlaan 131 en Meylandtlaan 181 - 011 57 19 20 - www.devoorzorg.be
 • CM Heusden - Guido Gezellelaan 15/1 - 011 28 02 11 - www.cm.be
 • Liberale mutualiteit - Kleuterweg 40 - 011 57 49 07 - www.lm.be

De onafhankelijke mutualiteiten hebben geen kantoor in Heusden-Zolder:

Recht op de verhoogde tegemoetkoming verliezen 

Het ziekenfonds is wettelijk verplicht om je dossier op te volgen.

Elk jaar controleert je ziekenfonds of je inkomsten nog altijd onder het grensbedrag liggen. Ze gebruiken daarvoor de informatie die ze van de belastingdienst krijgen.

Of indien de samenstelling van je gezin bijvoorbeeld verandert, kan je dit recht verliezen. Of als de voorwaarde om het recht automatisch te verkrijgen stopt of wijzigt.