Onze visie, missie, ambitie

Onze visie | WAAROM inzetten op het Huis van het Kind ?

Onze visie geeft onze bestaansreden aan.  En dit halen we uit de betekenisvolle bijdrage die we kunnen leveren aan (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. 

Kinderen zijn de toekomst ! En moeten alle kansen krijgen !

Voor kinderen is het belangrijk dat ze kunnen ontwikkelen in een zorgende en stimulerende omgeving.  Een laboratorium waarin hun talenten maximaal kunnen ontplooien. 

Ouders zijn de eerste opvoeders. 

Ouders maken hun kind dag en nacht mee en hebben al zijn karaktertrekken al vanaf de geboorte leren kennen.   Het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hen ondersteunen en versterken in hun ouderrol is een uitdaging, waarbij we flexibel trachten in te spelen op de verschillende noden en behoeften die er leven bij uiteenlopende gezinnen. 

It takes a whole village to raise a child !

Er zijn heel wat initiatieven, diensten en organisaties die gezinnen ondersteunen.  Vanuit samenwerking met al deze partners zijn er mogelijkheden om in Heusden-Zolder een meerwaarde te creëren voor gezinnen en een sterk netwerk rondom gezinnen uit te bouwen. 

Onze missie | WAT willen we bereiken ?

Onze missie is onze droom.  Het is datgene wat we willen bereiken.  Onze missie is het blad papier dat boven ons bed hangt.  Iedere morgen herinnert het ons eraan waarom we doen wat we doen. 

Gezinnen ondersteunen en opvoedingscontexten versterken

We willen gezinnen beter ondersteunen en de verschillende opvoedingscontexten van kinderen versterken.  Dit opdat elk kind kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

Een meerwaarde creëren door samenwerking

Dat willen we doen door de handen in elkaar te slaan. Samen de drempels naar de verschillende diensten en organisaties voor gezinnen verlagen en ervoor zorgen dat het aanbod binnen handbereik is. 

Vanuit een samenwerking met verschillende diensten en organisaties willen we een afgestemd en geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen realiseren. 

Kansen vanuit een positief waarderende aanpak

Centraal hierbij staat het creëren van kansen vanuit een positief waarderende aanpak. Dit wil zeggen dat ouders geen problemen hoeven te hebben om te kunnen genieten van de aangeboden hulp en ondersteuning.  We willen een antwoord bieden op vragen van ouders over opvoeden en opgroeien van hun kinderen.  We willen opvoedingsonzekerheid van ouders verlagen.  We willen het  zelfvertrouwen en het competentiegevoel van ouders verhogen door hen aan te spreken op sterktes, krachten en mogelijkheden. 

Specifieke aandacht voor gezinnen met meer noden is erop gericht de draagkracht te versterken en anderzijds de draaglast voor deze gezinnen te verkleinen. 

Onze ambitie | HOE willen we dit bereiken ?

Onze ambitie vertelt ons hoe we onze droom kunnen waarmaken, hier en nu. 

Nabij ouders staan

Om gezinnen optimaal te kunnen ondersteunen, investeren we in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met gezinnen vanuit laagdrempelige initiatieven. 

(wijkwerking, huisbezoeken, spelotheekwerking, …)

We willen er zijn voor ouders.  We willen zicht houden op wat er leeft bij ouders en wat hun noden zijn in een steeds sneller en sneller veranderende samenleving. 

Vanuit het Huis van het Kind willen we een aanspreekpunt zijn voor ouders. 

Wegwijzer …

Opdat ouders beter hun weg vinden in het aanbod zetten we acties op om de zichtbaarheid van het aanbod te vergroten. 

We onderzoeken de mogelijkheden om verschillende diensten in een gezamenlijke fysieke lokatie onder te brengen. 

Maatwerk …

We trachten op maat van ieders noden en behoeften een aanbod te ontwikkelen dat enerzijds de draagkracht van gezinnen versterkt of de draaglast verkleint. 

We trachten een divers aanbod te realiseren, in groep of individueel.  Van informeren van ouders, hen sensibiliseren, ondersteunen, begeleiden,  … tot en met het stimuleren van sociale en informele netwerken rondom ouders. 

Samenwerken met diverse partners …

We investeren in overleg met diverse partners, diensten en organisaties om samen een meerwaarde te realiseren voor gezinnen en de verschillende opvoedingscontexten waarin kinderen opgroeien te versterken.  Vanuit het netwerk nemen we een signaalfunctie op naar het lokaal beleid in onze gemeente. 

Onze waarden | WAARIN geloven we

Onze waarden zijn die zaken waarin we achter staan.  Net zoals mensen waarden hebben die ze belangrijk achten in het leven, hebben organisaties dat ook. 

Positief waarderend aanpak – krachtgericht kijken

Het waarderen van wat goed is nemen we als basis om verdere ontwikkeling te stimuleren.  Waarderend werken is werken op maat van mensen, vertrekkend vanuit waardering voor het goede wat er al is, en groeiend naar het betere. 

De waarderende benadering willen we een plek geven in individuele gesprekken met ouders, maar ook bij het stimuleren van samenwerking tussen collega’s, diensten en organisaties. 

Samen kan er meer

Samenwerken is niet iets wat je een tijdje doet.  Samenwerken is een structurele keuze, iets dat continu deel uitmaakt van onze dagelijkse praktijk.

Respectvol

In het samenwerkingsverband Huis van het Kind houden we rekening met de eigenheid van ouders, alsook met die van de diensten en organisaties waarmee we samenwerken. 

Het respect voor gelijke kansen en de diversiteit zijn belangrijke waarden die we centraal plaatsen. 

Proportioneel universalisme

We willen een meerwaarde bieden aan alle kinderen, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.  In proportie met ieders nood of behoefte.  Met andere woorden een beleid voeren voor iedereen, met specifieke aandacht voor diegenen met meer noden.  Dit om flexibel in te spelen om de verschillende noden en behoeften die er leven bij uiteenlopende gezinnen. Een huis van het Kind is er voor iedereen.  Voor veel ouders is dat soms, voor sommigen is dat veel. 

Gedrevenheid

Vanuit deze visie willen we verder werken aan een gedreven netwerk Huis van het Kind, met gedreven medewerkers in alle betrokken diensten en organisaties.  Het engagement van de medewerkers van de verschillende partners, alsook het engagement van vrijwilligers zijn de spil van het netwerk Huis van het Kind.