Werkingssubsidie sportclubs

Inhoud

De werkingssubsidie voor sportclubs is een subsidie voor de jeugdwerking, de omkadering van de sportclub en de aandacht voor doelgroepen.

Het reglement vind je hieronder als bijlage in een reglementenbundel.

Voorwaarden

Een sportclub kan enkel in aanmerking komen voor deze subsidies indien zij aan volgende voorwaarden voldoet:

  • De sportclub is erkend door de gemeente Heusden-Zolder.
  • Het minimum aantal actieve, sportende leden van de sportclub is 30 op het moment van de subsidieaanvraag.
  • De sportclub is aangesloten bij de gemeentelijke sportraad en niet aangesloten bij een andere adviesraad.
  • De sportclub is verplicht aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de sportraad Heusden-Zolder.
  • Alleen sportclubs die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidies.
  • De sportclub heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking.
  • De sportclub is niet gericht op topsport, maar op het Sport-voor-Allen-beleid.

Procedure

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij de afdeling vrije tijd – dienst sport op de daartoe bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 1 september van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juli voorafgaandelijk aan het jaar van indiening tot 30 juni van het jaar van indiening.

De dienst sport kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de dienst sport kan een controle uitoefenen bij de sportclub over de verstrekte gegevens.

Indien een sportclub onjuiste verklaringen aflegt, kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot weigering of terugvordering van de uitgekeerde subsidies.

Voor wie

Binnen de perken van het in het budget voorziene en goedgekeurde budget kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door de gemeente erkende sportclub.

Een sportclub is automatisch erkend door de gemeente indien zij aangesloten is bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie. Indien de gemeente een sportclub wil erkennen die niet aangesloten is bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie, moet de sportclub voldoen aan het organiek reglement ter erkenning van gemeentelijke raden voor cultuurbeleid en andere verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 februari 2011.