De Vlaamse Wooncode legt maatregelen vast om de woningkwaliteit van woningen in het Vlaamse Gewest te garanderen.

De minimale woningkwaliteitsnormen zijn van toepassing op alle woningen in het Vlaamse Gewest. Woningen die niet voldoen aan deze minimale normen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voor verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, geldt bijkomend dat door de verhuurder of de ter beschikking steller een misdrijf wordt gepleegd. Het bezitten van een verkrotte woning of kamerwoning is niet strafbaar. Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen ervan wel.

 Hier vindt u meer uitleg over de strafrechtelijke procedures.

Een aantal belangrijke opmerkingen:

  • een onbewoonbaar of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning.
  • het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling.

Voorwaarden

Als u klachten heeft over de staat van de woning die u huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan u voor advies terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS.

Kosten

Er zijn geen kosten voor het woningonderzoek.

Verhuurders die een verkrotte woning verhuren krijgen een heffing van het Vlaamse gewest.

Een conformiteitsattest wordt afgeleverd als de woning voldoet aan de woonkwaliteitsnormen. Voor een woning is dit 62,50 euro.

Meenemen

Je bezorgt ons best zo veel mogelijk documenten (foto's, verslagen, briefwisseling...) over de toestand/gebreken.

Indien je meer info wenst over woonkwaliteit, of je wilt gebruik maken van jouw hoorrecht, dien je telefonisch een afspraak te maken met onze dienst huisvesting. Dit kan via het telefoonnummer 011 80 82 33.


Voor juridisch advies en bijstand bij huurproblemen kan u terecht bij het Huurderssyndicaat.